วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     242135437.pdf

  

วรรณกร บาลี

CAS1479

ชื่อผู้วิจัย   วรรณกร บาลี
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
วัลลภา อารีรัตน์2, เสาวนี สิริสุขศิลป์3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความต้องการจำเป็นของจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาร้อยแก่นสารสินธุ์
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) NEED ASSESSMENT OF LEARNING EXPERIENCE MANAGEMENT FOR EARLY CHILDHOOD TEACHERS, UNDER JURISDICTION OF ROI KAEN SARASIN PRIMARY EDUCATION AREA OFFICE
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยแก่นสารสินธุ์ 2) ศึกษาความต้องการจำเป็นของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยแก่นสารสินธุ์ ประชากร ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2,358 โรงเรียน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 350 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.967 โดยมีการดำเนินการวิจัยดังนี้ ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็นของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยแก่นสารสินธุ์
ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัยในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x ̅ = 3.45) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การบริหารจัดการหลักสูตร (x ̅ = 3.49) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้แก่ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (x ̅ = 3.41) (2) ผลการศึกษาสภาพที่พึงประสงค์การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัย ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.63) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (x ̅ = 4.67) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน (x ̅ = 4.60) (3) การประเมินความต้องการจำเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยแก่นสารสินธุ์ พบว่า ค่าดัชนีความต้องการจำเป็นสูงสุดได้แก่ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (PNI Modified =0.369) ส่วนด้านที่มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็นต่ำสุดได้แก่ การบริหารจัดการหลักสูตร (PNI Modified=0.323)
คำสำคัญ สภาพปัจจุบัน, สภาพที่พึงประสงค์, ความต้องการจำเป็น , การจัดประสบการณ์การเรียนรู้, ครูปฐมวัย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this thesis were: 1) to study the current situation, desirable situation for early childhood teachers’ learning experience management. 2) to study need for early childhood teachers’ learning experience management. for enhancing learning experience management of early childhood teachers, under jurisdiction of Roi Kaen Sarasin Primary Education Area Office. The population were 2,358 Primary Schools. The sample size was determined by using Taro Yamane’s Table. The samples were 350 schools. The research instrument was Rating Scale. The reliability from total issue of Questionnaire was = 0.967. There were 4 Phases of this study. The First Phase, current situation, desirable situation, and need for early childhood teachers’ learning experience management, were studied
The research findings found that: The overall current situation in teachers’ learning experience management, was in “High” level. The component with highest level of current situation was curriculum administration and management. On the contrary, the component with lowest level of current situation was learning experience management. The overall desirable situation of early childhood teachers’ learning experience management, was in “the Highest” level. The component with highest level of desirable situation was learning experience management. On the contrary, the component with lowest level of desirable situation was collaboration with students’ parents and community. In addition, the evaluation of need for learning experience management of early childhood teachers, under jurisdiction of Roi Kaen Sarasin Primary Education Area Office, found that the highest level of need index was learning experience management. On the contrary, the component with lowest level of need index was curriculum administration and management.
The objectives of this thesis were: 1) to study the current situation, desirable situation for early childhood teachers’ learning experience management. 2) to study need for early childhood teachers’ learning experience management. for enhancing learning experience management of early childhood teachers, under jurisdiction of Roi Kaen Sarasin Primary Education Area Office. The population were 2,358 Primary Schools. The sample size was determined by using Taro Yamane’s Table. The samples were 350 schools. The research instrument was Rating Scale. The reliability from total issue of Questionnaire was = 0.967. There were 4 Phases of this study. The First Phase, current situation, desirable situation, and need for early childhood teachers’ learning experience management, were studied The research findings found that: The overall current situation in teachers’ learning experience management, was in “High” level. The component with highest level of current situation was curriculum administration and management. On the contrary, the component with lowest level of current situation was learning experience management. The overall desirable situation of early childhood teachers’ learning experience management, was in “the Highest” level. The component with highest level of desirable situation was learning experience management. On the contrary, the component with lowest level of desirable situation was collaboration with students’ parents and community. In addition, the evaluation of need for learning experience management of early childhood teachers, under jurisdiction of Roi Kaen Sarasin Primary Education Area Office, found that the highest level of need index was learning experience management. On the contrary, the component with lowest level of need index was curriculum administration and management.
Keyword current situation, desirable situation, need assessment , learning experience management, early childhood teachers