วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2566


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1531349708.pdf

   หน้าที่ 1

ศักรนันทน์ คชกิจจารักษ์

CAS1467

ชื่อผู้วิจัย   ศักรนันทน์ คชกิจจารักษ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
เฉลิมพล จตุพร2, วสุ สุวรรณวิหค3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การประเมินผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบของประเทศไทย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) IMPACT ASSESSMENT OF COVID-19 PANDEMIC ON THE EXPORT VALUE OF THAILAND’S AUTOMOTIVE AND AUTO-PARTS INDUSTRIES
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พยากรณ์มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบของประเทศไทย และ (2) ประเมินผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิในลักษณะอนุกรมเวลารายเดือนของมูลค่าการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2562 จำนวน 120 เดือน และประยุกต์ใช้แบบจำลอง SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s เพื่อประเมินผลกระทบของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปี พ.ศ. 2563 (รายเดือน) โดยการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าส่งออกที่เกิดขึ้นจริงและค่าพยากรณ์
ผลการวิจัยเชิงประจักษ์ พบว่า (1) ตัวแบบที่เหมาะสมต่อการพยากรณ์มากที่สุดคือ SARIMA(0,1,1)(0,1,1)12 โดยให้ค่าพยากรณ์มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563 เท่ากับ 808,089 ล้านบาท และ (2) สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบของประเทศไทยใน ปี พ.ศ. 2563 โดยคิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เท่ากับ 159,321 ล้านบาท
คำสำคัญ ไวรัสโคโรนา 2019, อุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบ, การพยากรณ์ทางอนุกรมเวลา
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this research were (1) to forecast the export value of Thailand’s automotive and auto-parts industries in 2020 and (2) to assess the impact of Coronavirus 2019 (COVID-19) on Thailand’s automotive and auto-parts industries in 2020. The study employed a monthly time series of export value of Thailand’s automotive and auto-parts from January 2010 to December 2019, a total of 120 months. The
econometric techniques applied the SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s model for assessing the monthly impact of COVID-19 in 2020 to compare the export value between the actual value and forecasted value.
The empirical results indicated that (1) SARIMA(0,1,1)(0,1,1)12 was the most appropriate model for forecasting, and it provided the export value of Thailand’s automotive and auto-parts industries in 2020 equal to 808,089 million baht. (2) The COVID-19 situation affected the export value of Thailand’s automotive and auto-parts industries in 2020, which was an economic loss equal to 159,321 million baht.
The purposes of this research were (1) to forecast the export value of Thailand’s automotive and auto-parts industries in 2020 and (2) to assess the impact of Coronavirus 2019 (COVID-19) on Thailand’s automotive and auto-parts industries in 2020. The study employed a monthly time series of export value of Thailand’s automotive and auto-parts from January 2010 to December 2019, a total of 120 months. The econometric techniques applied the SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s model for assessing the monthly impact of COVID-19 in 2020 to compare the export value between the actual value and forecasted value. The empirical results indicated that (1) SARIMA(0,1,1)(0,1,1)12 was the most appropriate model for forecasting, and it provided the export value of Thailand’s automotive and auto-parts industries in 2020 equal to 808,089 million baht. (2) The COVID-19 situation affected the export value of Thailand’s automotive and auto-parts industries in 2020, which was an economic loss equal to 159,321 million baht.
Keyword oronavirus 2019, Automotive and Parts Industry, Time Series Forecasting