วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2566


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     787545454.pdf

   หน้าที่ 117

ไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์

CAS1477

ชื่อผู้วิจัย   ไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ชัชวาล ชุมรักษา2, จินตนา กสินันท์3, นพเก้า ณ พัทลุง4
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิชาออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมวลชน (MOOC) เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาสายสามัญ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) DEVELOPMENT OF MASSIVE OPEN ONLINE COURSES TO DEVELOP INFORMATION LITERACY SKILLS FOR STUDENTS OF SOUTHERN NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATION
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ ระบบการเรียนการสอนวิชาออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมวลชน (MOOC), ทักษะการรู้สารสนเทศ, การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword Massive Open Online Teaching System (MOOC), Information Literacy Skills, Non-formal and Informal Education in Southern Thailand


วารสารอื่นๆ

ไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์

3 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
ไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์
CAS1477
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิชาออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมวลชน (MOOC) เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาสายสามัญ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้
117
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์
CAS1331
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิชาออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมวลชน (MOOC) เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาสายสามัญ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้
0
ไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์
CAS1367
ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และความต้องการจำเป็นของการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด สำหรับมวลชน (MOOC) เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาสายสามัญ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้
200