วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1427831206.pdf

   หน้าที่ 200       อ่าน 1 ครั้ง / ดาวน์โหลด ครั้ง

ไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์

CAS1367

ชื่อผู้วิจัย   ไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ชัชวาล ชุมรักษา, จินตนา กสินันท์, นพเก้า ณ พัทลุง
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และความต้องการจำเป็นของการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด สำหรับมวลชน (MOOC) เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาสายสามัญ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) STUDY THE BASIC INFORMATION AND THE NECESSITY OF DEVELOPING AN OPEN ONLINE TEACHING AND LEARNING SYSTEM FOR THE MASSES (MOOC) TO DEVELOP INFORMATION LITERACY SKILLS OF ORDINARY, NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATION STUDENTS IN THE SOUTHERN REGION
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -


วารสารอื่นๆ

ไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์

3 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
ไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์
CAS1477
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิชาออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมวลชน (MOOC) เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาสายสามัญ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้
117
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์
CAS1331
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิชาออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมวลชน (MOOC) เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาสายสามัญ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้
0
ไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์
CAS1367
ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และความต้องการจำเป็นของการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด สำหรับมวลชน (MOOC) เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาสายสามัญ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้
200