วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2566


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1659233750.pdf

   หน้าที่ 47

ชุลีพร หล้าทุม

CAS1548

ชื่อผู้วิจัย   ชุลีพร หล้าทุม
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
อำนาจ ชนะวงศ์2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) GUIDELINES FOR DEVELOPMENT OF LEADERSHIP IN THE DIGITAL ERA OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN THE EDUCATION QUALITY DEVELOPMENT CENTER 3, UNDER KHON KAEN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และความต้องการจำเป็นของภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 และ 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู รวม 92 คน ได้แก่ ผู้บริหารจำนวน 8 คน และครูผู้สอน 84 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการเปิดตาราง Krejcie และ Morgan เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีลักษณะตอบสนองคู่ (Dual – Response Fomat) และแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและดัชนีจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น (PNIModified)
ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพปัจจุบันภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือด้านการสร้างวัฒนธรรมและบรรยายกาศการเรียนรู้ยุคดิจิทัล สภาพที่พึงประสงค์ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือด้านการบริหารและการจัดการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลส่วนความต้องการจำเป็นภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ด้านการมีวิสัยทัศน์ดิจิทัล 2) ด้านการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพด้านดิจิทัล 3) ด้านการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล 4) ด้านการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการเรียนรู้ดิจิทัล 5) ด้านความรู้ดิจิทัล 6) ด้านการบริหารและการจัดการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ตามลำดับ
2. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประกอบด้วย 6 ด้าน 23 แนวทาง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 4.72) และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 4.63)
คำสำคัญ ภาวะผู้นำ; ยุคดิจิทัล
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this research were to 1) study current conditions; Desirable conditions and needs of digital leadership of school administrators, Education Quality Development Center 3 under Khon Kaen Elementary Education Area Office 3 and 2) Study the digital leadership development guidelines of school administrators of Education Quality Development Center 3 under Khon Kaen Primary Education Area Office 3 by Mixed Methods Research The sample used in the research consisted of 92 school administrators and teachers , including 8 administrators and 84 teachers. The instrument used in the study is a 5-gauge estimation questionnaire. The level is characterized by dual-response fomats and structured interviews. Statistics used to analyze data include frequency, percentage, average, standard deviation, and PNIModified Demand Prioritization Index.
The results of the research were as follows:
1. Current state of digital leadership of school administrators, education quality development center 3 is affiliated with Khon Kaen Elementary Education Area Office District 3 as a whole and the aspects are at a high level. The most average aspect is cultural creation and lectures in the digital age. The overall digital leadership needs of school administrators are at the highest level. The most average area is digital learning management and management. The need for digital leadership needs of school administrators, quality development centers. Education 3 is affiliated with Khon Kaen Elementary Education Area Office District 3 in descending order. 1) Digital vision, 2) Digital professional development, 3) Digital communication, 4) Digital culture and learning climate, 5) Digital literacy, 6) Digital learning management and management, respectively.
2. Guidelines for Digital Leadership Development of School Administrators of Education Quality Development Center 3 under Khon Kaen Elementary Education Area Office District 3 consists of 6 aspects and 23 guidelines. The most appropriate has an average of ( = 4.72) and the probability is at the highest level with an average of ( =4.63).
The objectives of this research were to 1) study current conditions; Desirable conditions and needs of digital leadership of school administrators, Education Quality Development Center 3 under Khon Kaen Elementary Education Area Office 3 and 2) Study the digital leadership development guidelines of school administrators of Education Quality Development Center 3 under Khon Kaen Primary Education Area Office 3 by Mixed Methods Research The sample used in the research consisted of 92 school administrators and teachers , including 8 administrators and 84 teachers. The instrument used in the study is a 5-gauge estimation questionnaire. The level is characterized by dual-response fomats and structured interviews. Statistics used to analyze data include frequency, percentage, average, standard deviation, and PNIModified Demand Prioritization Index. The results of the research were as follows: 1. Current state of digital leadership of school administrators, education quality development center 3 is affiliated with Khon Kaen Elementary Education Area Office District 3 as a whole and the aspects are at a high level. The most average aspect is cultural creation and lectures in the digital age. The overall digital leadership needs of school administrators are at the highest level. The most average area is digital learning management and management. The need for digital leadership needs of school administrators, quality development centers. Education 3 is affiliated with Khon Kaen Elementary Education Area Office District 3 in descending order. 1) Digital vision, 2) Digital professional development, 3) Digital communication, 4) Digital culture and learning climate, 5) Digital literacy, 6) Digital learning management and management, respectively. 2. Guidelines for Digital Leadership Development of School Administrators of Education Quality Development Center 3 under Khon Kaen Elementary Education Area Office District 3 consists of 6 aspects and 23 guidelines. The most appropriate has an average of ( = 4.72) and the probability is at the highest level with an average of ( =4.63).
Keyword Leadership; Digital Age