วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2561

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1545993388-8.2.16.pdf

  

พระประกาศิต ยามประโคน

CAS730

ชื่อผู้วิจัย   พระประกาศิต ยามประโคน
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
มนูญ ศิวารมย์2 วิมลพร สุวรรณแสนทวี3 สังวาลย์ เพียยุระ4
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการเสริมสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 32
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการเสริมสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 32 2) เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นของการเสริมสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 32 3) เพื่อสร้างแนวทางการเสริมสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 32 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 364 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) อยู่ระหว่าง 0.85 – 1.00 และค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 32 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกันในระดับทีม รองลงมาได้แก่ ด้านการจัดบรรยากาศโรงเรียน ด้านการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมพื้นฐานชีวิต ด้านการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
2. ความต้องการจำเป็น PNImodified ในการเสริมสร้างองค์การแห่งการ เรียนรู้ในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 32 ในภาพรวมเท่ากับ 0.14 จะได้อัตราการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาการจากสภาพที่เป็นอยู่ไปยังสภาพที่ควรจะเป็นมีค่าคิดเป็นร้อยละ 14 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดกิจกรรมพื้นฐานชีวิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.19 แสดงให้เห็นว่าจะต้องได้อัตราการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาจากสภาพที่เป็นอยู่ไปยังสภาพที่ควรจะเป็นมีค่าคิดเป็นร้อยละ 19 สำหรับด้านการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ด้านการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.18, 0.16 แสดงให้เห็นว่าจะต้องได้อัตราการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาจากสภาพที่เป็นอยู่ไปยังสภาพที่ควรจะเป็นมีค่าคิดเป็นร้อยละ 18, 16 ส่วนด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกันในระดับทีม และด้านการจัดบรรยากาศในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.11, 0.04 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวมจึงไม่มีความต้องการจำเป็นต้องพัฒนา
3. แนวทางการเสริมสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 32 สรุปได้ดังนี้ โรงเรียนวิถีพุทธตามหลักไตรสิกขา 3 ประการ ประกอบด้วย 1. อธิสีลสิกขาหรือ ศีล (Morality) 2. อธิจิตตสิกขา หรือ สมาธิ (Meditation) 3. อธิปัญญา (Wisdom) หรือปัญญา ส่วนแนวทางการเสริมสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1. ด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกันในระดับทีม 2. ด้านการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ 3. ด้านการจัดบรรยากาศโรงเรียน 4. ด้านการจัดกิจกรรมพื้นฐานชีวิต 5. ด้านการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this research were: 1) to study current situation and desirable situation of The Enhancement for Learning Organization in Buddhism Schools, under The Office of Buriram Secondary Educational Service Area 32, 2) to study the need of Enhancement for Learning Organization in Buddhism Schools, under The Office of Buriram Secondary Educational Service Area 32, and 3) to construct the guidelines for The Enhancement for Learning Organization in Buddhism Schools, under The Office of Buriram Secondary Educational Service Area 32. The samples using in this study were the School Administrators, the Teachers, and the School Boards, total of 364 persons. The research instrument was the Questionnaire as 5 Level Rating Scale with Reliability Value of total issue = 0.98, and IOC values between 0.85-1.00. Data were analyzed by using the Computer Program.
The research findings were concluded as follows:
1. The current situation of The Enhancement for Learning Organization in Buddhism Schools, under The Office of Buriram Secondary Educational Service Area 32, in overall, the average value was at “High” level. The aspect with highest level of average value, was the Shared Learning Culture in team level. The second order consisted of the School Organizational Management, the Management in Foundation of Life Activity, the Buddhism Activity Management.
2. The need of PNImodified in The Enhancement for Learning Organization in Buddhism Schools, under The Office of Buriram Secondary Educational Service Area 32, in overall, it was 0.14 which would obtain the rate of changes in development from the existed situation into the situation it should be, the value was 14%. Considering each aspect, found that the average value of Management in Foundation of Life, was 0.19, indicated that there should be the rate of changes in development from the existed situation into the situation it should be, for 19%. The average values of the Buddhism Activity Management aspect, and the Usage of Media and Learning Source aspect, were 0.18, and 0.16 respectively which indicated that there should be the rate of changes in development from the existed situation into the situation it should be, for 18%, and 16%. For the Shared Learning Culture in team level and the School Climate Management aspects, the average values were 0.11, and 0.14 respectively which were lower than the average value. So, it did not need to be developed.
3. The guidelines for The Enhancement for Learning Organization in Buddhism Schools, under The Office of Buriram Secondary Educational Service Area 32, could be concluded as follows: The Buddhism Schools based on 3 kinds of Studies including: 1. The Morality, 2. The Meditation, and 3. The Wisdom. For the guidelines of Enhancement for Learning Organization consisted of 1. The Shared Learning Culture in team level aspect, 2. The Usage of Media and Learning Source aspect, 3. The School Climate Management aspect, 4. The Management in Foundation of Life aspect, and 5. The Buddhism Activity Management aspect.
The objectives of this research were: 1) to study current situation and desirable situation of The Enhancement for Learning Organization in Buddhism Schools, under The Office of Buriram Secondary Educational Service Area 32, 2) to study the need of Enhancement for Learning Organization in Buddhism Schools, under The Office of Buriram Secondary Educational Service Area 32, and 3) to construct the guidelines for The Enhancement for Learning Organization in Buddhism Schools, under The Office of Buriram Secondary Educational Service Area 32. The samples using in this study were the School Administrators, the Teachers, and the School Boards, total of 364 persons. The research instrument was the Questionnaire as 5 Level Rating Scale with Reliability Value of total issue = 0.98, and IOC values between 0.85-1.00. Data were analyzed by using the Computer Program. The research findings were concluded as follows: 1. The current situation of The Enhancement for Learning Organization in Buddhism Schools, under The Office of Buriram Secondary Educational Service Area 32, in overall, the average value was at “High” level. The aspect with highest level of average value, was the Shared Learning Culture in team level. The second order consisted of the School Organizational Management, the Management in Foundation of Life Activity, the Buddhism Activity Management. 2. The need of PNImodified in The Enhancement for Learning Organization in Buddhism Schools, under The Office of Buriram Secondary Educational Service Area 32, in overall, it was 0.14 which would obtain the rate of changes in development from the existed situation into the situation it should be, the value was 14%. Considering each aspect, found that the average value of Management in Foundation of Life, was 0.19, indicated that there should be the rate of changes in development from the existed situation into the situation it should be, for 19%. The average values of the Buddhism Activity Management aspect, and the Usage of Media and Learning Source aspect, were 0.18, and 0.16 respectively which indicated that there should be the rate of changes in development from the existed situation into the situation it should be, for 18%, and 16%. For the Shared Learning Culture in team level and the School Climate Management aspects, the average values were 0.11, and 0.14 respectively which were lower than the average value. So, it did not need to be developed. 3. The guidelines for The Enhancement for Learning Organization in Buddhism Schools, under The Office of Buriram Secondary Educational Service Area 32, could be concluded as follows: The Buddhism Schools based on 3 kinds of Studies including: 1. The Morality, 2. The Meditation, and 3. The Wisdom. For the guidelines of Enhancement for Learning Organization consisted of 1. The Shared Learning Culture in team level aspect, 2. The Usage of Media and Learning Source aspect, 3. The School Climate Management aspect, 4. The Management in Foundation of Life aspect, and 5. The Buddhism Activity Management aspect.
Keyword The Guidelines for Enhancement of the Learning Organization in Buddhism Schools