วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2562


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1577262327-11.(69-75).pdf

   หน้าที่ 69

เสาวลักษณ์ คำหาญสุนทร

CAS830

ชื่อผู้วิจัย   เสาวลักษณ์ คำหาญสุนทร
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
เพ็ญณี แนรอท2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการบริหารงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน: กรณีศึกษาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนตำบล
หนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 2) ปัญหา อุปสรรคของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนตำบลหนองกุงเซิน อำเภอ ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นในการพัฒนาคนพิการในท้องถิ่น และ 3) แนวทางในการฟื้นฟูสมรรถภาพชีวิตคนพิการของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนตำบล หนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 33 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มคนพิการและครอบครัวจำนวน
15 ครอบครัว กลุ่มผู้ใหญ่บ้าน 9 หมู่บ้าน จำนวน 9 คน และกลุ่มนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่วนตำบล หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน พัฒนาชุมชน อาสาสมัครดูแลคนพิการ จำนวน 9 คน เข้าร่วมประชุมกลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึก เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง การสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
จากผลการวิจัย พบว่า 1) กระบวนการพัฒนา คนพิการประกอบด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ และการฝึกอาชีพและจัดการให้รับรู้การเข้าถึงสิทธิคนพิการในด้านสวัสดิการของรัฐ รวมถึงการจัดฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และการประสานงานระหว่างหน่วยงานอื่นๆ 2) ปัญหาอุปสรรคของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน ได้แก่ผู้พิการในชุมชน ได้แก่ผู้พิการไม่มีความสนใจด้านการส่งเสริมอาชีพ การเสริมพลังทางด้านเทคโนโลยี การขาดแคลนงบประมาณในการติดตามงานและขาดการบูรณาการงานระหว่างหน่วยงาน (3) แนวทางในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการประกอบด้วย 3.1 บุคลากรที่ทำงานมาจากหลากหลายสาขาได้แก่ นักกายภาพบำบัด ควรอาสาสมัครดูแลเยี่ยมบ้าน และมีบริการรับส่ง เมื่อเวลาเจ็บป่วย 3.2ควรมีการประสานในหน่วยงานต่างๆ และการประเมินการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน 3.3 ควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวผู้พิการในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและกิจกรรมฝึกอาชีพที่เหมาะสม
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this qualitative study were: 1) to study the management of the Rehabilitation Center for Disabled People in the community of Nong Kung SernSubdistrict, PhuWiang District, Khon Kaen Province, 2) to investigate problems and obstacles of the Rehabilitation Center for Disabled People in the development of disabled people in local area, and 3) to propose guidelines for the rehabilitation of disabled people's lives in the Rehabilitation Center for Disabled People. The data were obtained from 33 key informants from 3 groups: The disabled people and families include 15 families, 9 village headmen in 9 villages, and the President of Tambon Administration Organization, Director of District Hospital, Head of the Rehabilitation Center for Disabled People in the community, Community development personnel, volunteers taking care of disabled people include 9 persons, participated in focus group discussion and in-depth interview. The research tools used in the study were a structured – interview and frame for focus group discussion. The data were analyzed using content analysis.
The results showed that: 1) the management of the Rehabilitation Center for Disabled People included medical rehabilitation, and occupation training, and providing knowledge concerning the people in public welfare such as receiving free treatment from government hospital, and subsidy for expenses in living expenses., 2) the problems and obstacles were found that most disabled people were not interested in vocational training because of living conditions. They were not interested in technology enhancements or other privileges that disabled people should receive on universal principles, such as being independent via technological devices for disabled people, and 3) the guidelines for development process of the Rehabilitation Center for Disabled People in Nong Kung SernSubdistrict, 3.1 the staff required the knowledge in the operation in various fields, such as physiotherapyshould volunteer for taking care of disabilities by home visit and transportation when they need help, 3.2 there should be coordination among other agencies. It was necessary to have government agencies to assess the services of the Center, 3.3 there should be promoting participation from the family member of disable persons in rehabilitation program and occupational training activities.
The purposes of this qualitative study were: 1) to study the management of the Rehabilitation Center for Disabled People in the community of Nong Kung SernSubdistrict, PhuWiang District, Khon Kaen Province, 2) to investigate problems and obstacles of the Rehabilitation Center for Disabled People in the development of disabled people in local area, and 3) to propose guidelines for the rehabilitation of disabled people's lives in the Rehabilitation Center for Disabled People. The data were obtained from 33 key informants from 3 groups: The disabled people and families include 15 families, 9 village headmen in 9 villages, and the President of Tambon Administration Organization, Director of District Hospital, Head of the Rehabilitation Center for Disabled People in the community, Community development personnel, volunteers taking care of disabled people include 9 persons, participated in focus group discussion and in-depth interview. The research tools used in the study were a structured – interview and frame for focus group discussion. The data were analyzed using content analysis. The results showed that: 1) the management of the Rehabilitation Center for Disabled People included medical rehabilitation, and occupation training, and providing knowledge concerning the people in public welfare such as receiving free treatment from government hospital, and subsidy for expenses in living expenses., 2) the problems and obstacles were found that most disabled people were not interested in vocational training because of living conditions. They were not interested in technology enhancements or other privileges that disabled people should receive on universal principles, such as being independent via technological devices for disabled people, and 3) the guidelines for development process of the Rehabilitation Center for Disabled People in Nong Kung SernSubdistrict, 3.1 the staff required the knowledge in the operation in various fields, such as physiotherapyshould volunteer for taking care of disabilities by home visit and transportation when they need help, 3.2 there should be coordination among other agencies. It was necessary to have government agencies to assess the services of the Center, 3.3 there should be promoting participation from the family member of disable persons in rehabilitation program and occupational training activities.
Keyword Disabled person., Rehabilitation of the disabled., Improving the quality of life, the disabled