วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2562


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1577263310-12.(76-81).pdf

   หน้าที่ 76

สุกิจ นิ่มสุวรรณ์

CAS831

ชื่อผู้วิจัย   สุกิจ นิ่มสุวรรณ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ประชาสรรค์ แสนภักดี2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกและเพื่อศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 67 คน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองคลัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและ ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) แนวทางการสัมภาษณ์ (Interview Guide) แนวทางการสังเกต (Observation Guide) แบบจดบันทึกข้อมูลภาคสนาม กล้องบันทึกภาพ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ผลการวิจัย พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางไม่มีบ่อขยะ ไม่มีรถเก็บขยะ ถังขยะมีไม่เพียงพอและไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางและอยู่ระหว่างการดำเนินการในการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ปัจจุบันพื้นที่ตำบลบ้านกลางยังเป็นสังคมชนบทจึงมีการกำจัดขยะมูลฝอยแบบในแต่ละภาคส่วนไม่แตกต่างกันมากนัก จึงมีการจัดการขยะมูลฝอยแบบครัวเรือนโดยการเผาทำลาย ฝังกลบ นำกลับมาใช้ใหม่และขายของเก่า แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย มี 3 แนวทาง ดังนี้ 1) การจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่น 2) การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน 3) การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนและมีวิธีการในการจัดการขยะมูลฝอย 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางควรออกเทศบัญญัติ นโยบาย หรือ กฎ ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมความรู้ ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมความพร้อม ขั้นตอนที่ 4 สนับสนุนงบประมาณ ขั้นตอนที่ 5 ควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาของขยะมูลฝอย จากการประชุมโดยการทำประชาคมของผู้บริหารท้องถิ่นเห็นควรใช้แนวทางที่ 1 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางจะเป็นหน่วยงานแรกในการเริ่มแก้ไข้ปัญหาขยะมูลฝอยอย่างจริงจังเพื่อเป็นแบบอย่างให้ภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ได้ตระหนักถึงปัญหาและให้ความสำคัญในการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในแต่ละชุมชน ซึ่งมีแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย ดังนี้ 1) การจัดหาสถานที่สำหรับทิ้งขยะ 2) จัดหารถขยะไว้ใช้ภายในตำบล 3) จัดหาบุคคลากรและเครื่องมือ อุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการจัดการขยะมูลฝอยและ 4) จัดหาถังขยะให้แก่ทุกหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความต้องการของครัวเรือนและประชาชนที่เพิ่มขึ้น
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this research were to study solid waste management of Ban Klang Subdistrict Administrative Organization in Wang Thong district, Phitsanulok Province, and to study waste management approach of Ban Klang Subdistrict Administrative Organization, Wang Thong District, Phitsanulok Province. This study were qualitative research.There were 67 key informants, including the President of Tambon Administration Organization, Vice President of Tambon Administration Organization, President of Tambon Administrative Authority Council, Vice President of Tambon Administrative Authority Council, Member of Tambon Administration Organization, Clerk of Tambon Administration Organization, Deputy Clerk of Tambon Administration Organization, Director of Health and Environment Division, Director of Education Division, Director of the Treasury, Subdistrict Headman, Village Headman, Shops, Restaurants, Shops for agricultural products, and the people aged 18 and over. The tools used for data collection were Semi-structured Interview, Interview Guide, Observation Guide, Field Note, Camera. The Data were analyzed using Descriptive Analysis Approach.
The results found that Ban Klang Subdistrict Administrative Organization had no waste dumping ponds, no garbage trucks, the trash was not enough and it was not resolved seriously. Such issues have been considered by the Council of Ban Klang Subdistrict Administrative Organization, and it was in preparation process for various areas. Currently, the area of Ban Klang Subdistrict was still a rural area. Therefore, waste disposal in each sector was not very different. The household waste was disposed by burning, landfill, reuse and sale of antique. The waste management approach found that there were three waste management approaches as follows: Approach 1: Solid Waste Management in the local area, Approach 2: Solid Waste Management in the Community, Approach 3: Solid Waste Management of the people, and there were 5 steps for Solid Waste Management as follows: Step 1: Ban Klang Subdistrict Administrative Organization should issue municipal laws, policies or rules; Step 2: Preparing the knowledge; Step 3: The Preparredness; Step 4: Supporting the fund; Step 5: It should have public awareness campaigns on the importance and problems of solid waste. As a result of the meeting by the community of local administrators, it is recommended to use the first approach by providing Ban Klang Subdistrict Administrative Organization is the first agency to start solving the problem of solid waste seriously as a model for various sectors in the area to realize problems and importance of household waste management in each community. There were guidelines for solid waste management as follows: 1. The provision of places for dropping the garbage, 2. Providing garbage trucks for using in the subdistrict, 3. Providing the staff, tools and equipments to be ready for solid waste management, and 4. Providing enough waste bins to all villages to meet the needs of increasing households and the people.
The purposes of this research were to study solid waste management of Ban Klang Subdistrict Administrative Organization in Wang Thong district, Phitsanulok Province, and to study waste management approach of Ban Klang Subdistrict Administrative Organization, Wang Thong District, Phitsanulok Province. This study were qualitative research.There were 67 key informants, including the President of Tambon Administration Organization, Vice President of Tambon Administration Organization, President of Tambon Administrative Authority Council, Vice President of Tambon Administrative Authority Council, Member of Tambon Administration Organization, Clerk of Tambon Administration Organization, Deputy Clerk of Tambon Administration Organization, Director of Health and Environment Division, Director of Education Division, Director of the Treasury, Subdistrict Headman, Village Headman, Shops, Restaurants, Shops for agricultural products, and the people aged 18 and over. The tools used for data collection were Semi-structured Interview, Interview Guide, Observation Guide, Field Note, Camera. The Data were analyzed using Descriptive Analysis Approach. The results found that Ban Klang Subdistrict Administrative Organization had no waste dumping ponds, no garbage trucks, the trash was not enough and it was not resolved seriously. Such issues have been considered by the Council of Ban Klang Subdistrict Administrative Organization, and it was in preparation process for various areas. Currently, the area of Ban Klang Subdistrict was still a rural area. Therefore, waste disposal in each sector was not very different. The household waste was disposed by burning, landfill, reuse and sale of antique. The waste management approach found that there were three waste management approaches as follows: Approach 1: Solid Waste Management in the local area, Approach 2: Solid Waste Management in the Community, Approach 3: Solid Waste Management of the people, and there were 5 steps for Solid Waste Management as follows: Step 1: Ban Klang Subdistrict Administrative Organization should issue municipal laws, policies or rules; Step 2: Preparing the knowledge; Step 3: The Preparredness; Step 4: Supporting the fund; Step 5: It should have public awareness campaigns on the importance and problems of solid waste. As a result of the meeting by the community of local administrators, it is recommended to use the first approach by providing Ban Klang Subdistrict Administrative Organization is the first agency to start solving the problem of solid waste seriously as a model for various sectors in the area to realize problems and importance of household waste management in each community. There were guidelines for solid waste management as follows: 1. The provision of places for dropping the garbage, 2. Providing garbage trucks for using in the subdistrict, 3. Providing the staff, tools and equipments to be ready for solid waste management, and 4. Providing enough waste bins to all villages to meet the needs of increasing households and the people.
Keyword Solid waste management, Waste disposal methods, Local waste management