วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2562


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1577267249-16.(99-105).pdf

   หน้าที่ 99

พระมหาอำนวย มหาวีโร,ดร.

CAS835

ชื่อผู้วิจัย   พระมหาอำนวย มหาวีโร,ดร.
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ริศร พงศ์สุวรรณ
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) สภาพปัญหาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการปฏิบัติการสอน ของนักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติการสอน ของนักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการปฏิบัติการสอน ของนักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษา 43 คน อาจารย์พี่เลี้ยง 43 คน และอาจารย์
นิเทศกสาขาและนิเทศก์ทั่วไป 10 คน รวมทั้งสิ้น 96 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน
(Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 77 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้ t-test (Independent Samples)
ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปัญหาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านอาจารย์พี่เลี้ยง รองลงมาด้านการดำเนินการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และด้านการดำเนินการสอน ตามลำดับ 2) แนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พบว่า ด้านการดำเนินการสอน ได้แก่ การใช้ภาษาของนักศึกษาต้องถูกต้อง และชัดเจน และนักศึกษาควรมีความตั้งใจกระตือรือร้น มั่นใจในตนเอง และตรงต่อเวลา ด้านการดำเนินการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่ อาจารย์นิเทศก์ควรไปนิเทศบ่อยตามกำหนด รองลงมาจัดทดสอบ ความรู้เกี่ยวกับการสอนก่อนออกฝึกสอน และทักษะในการสอน และการเขียนแผนการสอนด้านอาจารย์พี่เลี้ยง ได้แก่ ควรให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องต่าง ๆ และควรประเมินผลตามความเป็นจริง และมีการวิจารณ์ผลการสอน 3) ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ ลำดับความถี่มากไปหาน้อยสามอันดับแรก คือ อาจารย์นิเทศควรไปนิเทศบ่อยตามกำหนด ควรให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องต่าง ๆ การใช้ภาษาของนักศึกษาต้องถูกต้อง และชัดเจน
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research aimed: 1) to study the problems of teaching in schools of the fifth year students of Thai teaching Program Faculty of Education of The Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus, 2) to study the development of the students teaching, Faculty of Education of the Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus, and 3) to offer guidance on the development of students at Faculty of Education of the Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus. The population in this study were 43 student teachers, 43 supervisors of branches and Supervisors generally 10 people, totaling 96 people, the size of sample used the formula of Taro Yamane (Taro Yamane) group, 77 samples were used in the research. The research tool was a questionnais. The statistical methods used to analyze data were percentage, average, standard deviation. And compare the difference of the average by using t-test (Independent Samples).
The results showed that: 1) the problems of teaching in schools of Faculty of Education of The Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus in many aspects, the highest aspect was the operational management professional experiences, and the implementation of teaching, respectively, 2) The development of guidelines found that the operation, including the use of the language of instruction, students need to be clear and should be willing and be eager students. self confidence and on time of operational management, professional experiences included supervisor should be prescribed. The second, there should have test knowledge about teaching before training, and teaching skills, writing lesson plans for teachers, including guidance, and advising students on various subjects and should be evaluated based on fact, and a review of teaching, 3) from this research: Descending order of frequency, the top three is the supervisor should often do as prescribed, guidance and advising students on matters of using language of students have to accurate and clear.
This research aimed: 1) to study the problems of teaching in schools of the fifth year students of Thai teaching Program Faculty of Education of The Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus, 2) to study the development of the students teaching, Faculty of Education of the Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus, and 3) to offer guidance on the development of students at Faculty of Education of the Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus. The population in this study were 43 student teachers, 43 supervisors of branches and Supervisors generally 10 people, totaling 96 people, the size of sample used the formula of Taro Yamane (Taro Yamane) group, 77 samples were used in the research. The research tool was a questionnais. The statistical methods used to analyze data were percentage, average, standard deviation. And compare the difference of the average by using t-test (Independent Samples). The results showed that: 1) the problems of teaching in schools of Faculty of Education of The Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus in many aspects, the highest aspect was the operational management professional experiences, and the implementation of teaching, respectively, 2) The development of guidelines found that the operation, including the use of the language of instruction, students need to be clear and should be willing and be eager students. self confidence and on time of operational management, professional experiences included supervisor should be prescribed. The second, there should have test knowledge about teaching before training, and teaching skills, writing lesson plans for teachers, including guidance, and advising students on various subjects and should be evaluated based on fact, and a review of teaching, 3) from this research: Descending order of frequency, the top three is the supervisor should often do as prescribed, guidance and advising students on matters of using language of students have to accurate and clear.
Keyword Problems/teaching practice/Grade 5 students/Bachelor of Thai Teaching