วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 9 ฉบับที่ เดือน พฤศจิกายน - ปี พ.ศ. 2562

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1578017719-1.BE005(1-7).pdf

  

ธนจิรทีปต์ โพธิ์ชัยชนะ

CAS841

ชื่อผู้วิจัย   ธนจิรทีปต์ โพธิ์ชัยชนะ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์2 ทรรศิกา จารุกำจร3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ การรักษาตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน กรณีศึกษา บมจ.กรุงไทย แอกซ่าประกันชีวิต จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน 2. ศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน และ 3. กำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อการรักษาตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน กลุ่มตัวอย่างคือตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน
บมจ.กรุงไทย แอกซ่า ขอนแก่น และผู้บริหาร เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปัจจัยแรงจูงใจ ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพปฏิบัติงาน และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความต้องการด้านความสมหวังในชีวิต
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และความต้องการด้านการยกย่องสรรเสริญ
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำงาน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 ปัจจัยค้ำจุน องค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งช่วยไม่ให้ขวางการทำงาน หรือลดประสิทธิภาพลง มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำงาน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this research were 1. to study personals factors affecting work efficiency of financial adviser agent,. 2. to study motivation affecting work efficiency of financial adviser agent, 3. to study strategies for increasing work efficiency to retaining financial adviser agent. The sample of the study is financial adviser agent in krungthai-axa khonkaen and manager. Data were collected by using questionnaires and interview.
The research found personal factors do not affect work efficiency. Motivation factor no relationship with work efficiency that self-actualization needs in relationship with work efficiency. at the statistical significance level 0.05 and esteem needs in relationship with work efficiency at the statistical significance level 0.01. Maintenance factor is environment and facilities that help prevent obstruction or reduce efficiency at the statistical significance level 0.05.
The purposes of this research were 1. to study personals factors affecting work efficiency of financial adviser agent,. 2. to study motivation affecting work efficiency of financial adviser agent, 3. to study strategies for increasing work efficiency to retaining financial adviser agent. The sample of the study is financial adviser agent in krungthai-axa khonkaen and manager. Data were collected by using questionnaires and interview. The research found personal factors do not affect work efficiency. Motivation factor no relationship with work efficiency that self-actualization needs in relationship with work efficiency. at the statistical significance level 0.05 and esteem needs in relationship with work efficiency at the statistical significance level 0.01. Maintenance factor is environment and facilities that help prevent obstruction or reduce efficiency at the statistical significance level 0.05.
Keyword : retaining financial adviser agent