...

ปีที่ 9 ฉบับที่ เดือน พฤศจิกายน - ปี พ.ศ. 2562วารสารฉบับเต็ม

จำนวนทั้งหมด 40บทความ

ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
ธนจิรทีปต์ โพธิ์ชัยชนะ
CAS841
แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ การรักษาตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน กรณีศึกษา บมจ.กรุงไทย แอกซ่าประกันชีวิต จังหวัดขอนแก่น
1
สุมินทร์ นลวชัย
CAS842
การสื่อสารการตลาดดิจิทัลบนเส้นทางการการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าประเภทเครื่องเขียน บนเว็บไซต์ www.stationerymine.com
8
อัฏพล ทองใบศรี
CAS843
ผลกระทบของมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และมาตรการอุปสรรคทางเทคนิค ต่อการค้าต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของประเทศไทย
15
พิชัย สารภักดิ์
CAS844
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
24
ปาริชาติ มหาบุญ
CAS845
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ กรณีศึกษา : ค่ายศรีหราชเดโชไชยจังหวัดขอนแก่น
37
รุ่งโรจน์ พรขุนทด
CAS846
กีฬากับการพัฒนาเมือง
44
วิรัช เจริญเชื้อ
CAS847
การศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
52
พจณิชา ฤกษ์สมุทร
CAS848
การจัดกิจกรรมดนตรีที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของดนตรีไทย
58
วีระยุทธ โพธิ์ศรี
CAS849
สภาพการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
68
เวียงเพชร เจริญชัยเปรมปรีดิ์
CAS850
การพัฒนาครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
76
ชัยทัต เจริญชัยเปรมปรีดิ์
CAS851
การดำเนินงานจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนเอกชน จังหวัดขอนแก่นกรณีศึกษา: โรงเรียนมีสุข
83
หทัยนิต คำโฮง
CAS852
การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ: กรณีศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
92
Songlei Yuan
CAS853
อนาคตภาพของนักเรียนยุวชนจีนที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนนานาชาติพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
101
ศักดา สวาทะนันทน์
CAS854
ทักษะการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
110
วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์
CAS855
การบริหารจัดการประกันคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
117
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS856
ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ รายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาพยาบาล
125
แสงเดือน คงนาวัง
CAS857
การสอนโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีชี้นําตนเองเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรายวิชาการพัฒนาร่างกายและสุขภาพของเด็กปฐมวัย
133
อำนาจ ชนะวงศ์
CAS858
ภาวะผู้นำแบบหมอกระแส: แบบอย่างของผู้นำที่อ่อนน้อมต่อชนทุกชั้น
140
นงค์นุช ไพบูลย์
CAS859
การวิจัยเพื่อพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
143
ไชยยงค์ สืบสารคาม
CAS860
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิค TGT รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
149
ปิยะพล ทรงอาจ
CAS861
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เทคนิค STAD รายวิชา 810107 จิตวิทยาสำหรับครู ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
161
ไชยวัฒน์ จวงทอง
CAS862
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีภาพสิ่งปฏิกูลเพื่อชุมชน
173
ปิยภัค มหาโพธิ์
CAS863
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
178
กิตติพงค์ อาจหาญ
CAS864
การจำลองการปรับค่าระบบควบคุมแบบป้อนกลับ ด้วยวิธีการออกแบบการทดลอง
187
ธัญญ์ญาณัช บุญอร่าม
CAS865
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
196
กุลนันท์ พลเวียง
CAS866
ภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0
203
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS867
การสร้างและพัฒนาโปรแกรมออนไลน์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
210
ญาราภรณ์ พรมวัง
CAS868
ผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองผ่านทางสังคมเครือข่ายออนไลน์ต่อโรคอ้วนในนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
224
กัลยา แสงฉวี
CAS869
ฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ (HT29 Cells) ของสาร Candidone
230
มงคลพันธ์ ตันติวัชรกุลธร
CAS870
ฤทธิ์ของสาร 7-Methoxyheptaphylline ต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็งประสาทของมนุษย์
239
กษม ชนะวงศ์
CAS871
การบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
247
เอกลักษณ์ แสงเดือนฉาย
CAS872
การประยุกต์ใช้แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
253
Sumintorn Baotham
CAS873
The disclosure of the risk types of financial instruments according to the requirements of Thai Accounting Standard no.107 (Revised 2016) of Thai listed companies
263
Chitapong Wechtaisong
CAS874
The Study of Teaching and Learning Process by Using Blended Learning Method in Engineering Classroom
268
Wilfred C. Bagsao
CAS875
Early LanguagE Literacy And Numeracy (ELLN) in The Division of Benguet
276
Aniwat Kaewjomnong
CAS876
The Expectation in Making Decision of Selecting to Further Study at Graduate Level in Master of Business Administration Program in Songkhla Province
282
Kularb Purisarn
CAS877
The Phenomenon on the 23rd Dhamma Discipline Seminar Project at Wat Phrathart Nong Sam Mun, Chaiyaphoom province, Thailand
287
Chaleomkiet Yenphech
CAS878
The Worldwide Use of Language Learning Strategies: A Case Study of ESL Students in Buriram, Thailand
297
Megumi Minamikawa
CAS879
Current Status and Issues of Residential Care Institutions in Cambodia
306
Laureano Alexis R. Mariñas
CAS880
A Pragmatic Approach in Analyzing Information and Communication Technology-Based Policing and Community Involvement in Crime Prevention and Solution
314