วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 9 ฉบับที่ เดือน พฤศจิกายน - ปี พ.ศ. 2562

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1578019686-2.BE031(8-14).pdf

  

สุมินทร์ นลวชัย

CAS842

ชื่อผู้วิจัย   สุมินทร์ นลวชัย
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การสื่อสารการตลาดดิจิทัลบนเส้นทางการการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าประเภทเครื่องเขียน บนเว็บไซต์ www.stationerymine.com
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเส้นทางการตัดสินใจของลูกค้าของธุรกิจสินค้าประเภท เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.stationerymine.com โดยศึกษา 1) พฤติกรรมการรับสื่อ ที่ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์สำนักงาน ผ่านช่องทางการจำหน่าย E-Commerce 2) ศึกษารูปแบบการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นปัจจัยการสื่อสารดิจิทัล ที่ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์สำนักงาน ผ่านช่องทางการจำหน่าย E-Commerce 3) การนำเสนอ ข้อมูล (User Experience) บนเว็บไซต์ E-Commerce ที่ส่งผลต่อ การตัดสินใจซื้อสินค้าอุปกรณ์เครื่องเขียนผ่านเว็บไซต์ E-Commerce โดยใช้วิธี สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องเคยสั่งซื้อสินค้า ผ่านเว็บไซต์ อย่างน้อย 1 ครั้งขึ้นไป จำนวน 9 คน ผลการศึกษาพบว่าในช่วงก่อนซื้อ (Pre-Purchase) ผู้บริโภค เปิดรับสื่อผ่านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Service) โดยเฉพาะFacebook ที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คที่กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้งานเป็นประจำมากที่สุด ในขณะที่การนำเสนอเนื้อหา(Contents) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือการสื่อสารเนื้อหาประเภทที่ให้ความรู้ (Educate) หรือ มีประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภค และ เนื้อหาที่ทำให้ผู้บริโภค เห็นความสำคัญของสินค้าชิ้นนั้นๆ (Inspire) ว่าสินค้าจะสามารถใช้ทำอะไรได้มั่งในชีวิตประจำวัน ทำให้เห็นถึงประโยชน์ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้วสามารถเข้าใจได้ทันทีได้ทันที ในขณะที่รูปแบบการสื่อสารรูปแบบอื่นๆ โปรโมชั่นก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นและส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเช่นกัน ส่วนในช่วงขณะซื้อ (Purchasing) นั้นเนื้อหา (Content) และ การแสดงรูปภาพ
ในหน้า Product Page ที่นำเสนอในหน้าแสดงสินค้าบนเว็บไซต์ E-Commerce มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโดยตรง โดยการจัดวางข้อมูล (Layout) และขั้นตอนการสั่งซื้อ (Checkout) เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภค
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ E-commerce is increasingly popular, hence there is a necessity in understanding different behaviors associated with consumer decision making process. In this study, In-depth interview was conducted on 9 the participants that purchase goods from website at least 1 time, based on 3 aspects: 1) media perceiving behavior that effect on customer decision making 2) to study marketing factors in content communication affecting customers decisions to buy stationery via e-commerce and 3) to study the content marketing communication on website that affecting customers decisions to buy stationery via e-commerce.
The study has shown that during the pre-purchasing period, social network services are the main source of perceived media with Facebook being the most popular. In terms of content, educational or functional content that immediately justified and/or inspire the participants’ necessity to purchase the product, particularly those that immediately remedy their everyday situation, increase the likelihood of purchasing decision. During the purchasing period, presentation content and figure illustration of the products
on the website has a direct impact on purchasing decision Good webpage layout and simple checkout process has contributed to pleasant user experience.
E-commerce is increasingly popular, hence there is a necessity in understanding different behaviors associated with consumer decision making process. In this study, In-depth interview was conducted on 9 the participants that purchase goods from website at least 1 time, based on 3 aspects: 1) media perceiving behavior that effect on customer decision making 2) to study marketing factors in content communication affecting customers decisions to buy stationery via e-commerce and 3) to study the content marketing communication on website that affecting customers decisions to buy stationery via e-commerce. The study has shown that during the pre-purchasing period, social network services are the main source of perceived media with Facebook being the most popular. In terms of content, educational or functional content that immediately justified and/or inspire the participants’ necessity to purchase the product, particularly those that immediately remedy their everyday situation, increase the likelihood of purchasing decision. During the purchasing period, presentation content and figure illustration of the products on the website has a direct impact on purchasing decision Good webpage layout and simple checkout process has contributed to pleasant user experience.
Keyword Decisions, Customer Journey, Stationerymine, Digital Marketing Communications, E-Commerce