วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 9 ฉบับที่ เดือน พฤศจิกายน - ปี พ.ศ. 2562

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1578063474-26.HE014(203-209).pdf

  

กุลนันท์ พลเวียง

CAS866

ชื่อผู้วิจัย   กุลนันท์ พลเวียง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ขนิษฐา บุญจวง2, จุฑามาศ ขาวภา3 ชลดา ปะนะภูเต4, ปิยวรรณ ทองดี5 มริศรา มะลิสา6, วิจิตรา เชยโพธิ์7 สิริยากร กองสุข8, ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล9
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -