วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 9 ฉบับที่ เดือน พฤศจิกายน - ปี พ.ศ. 2562


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1578039136-19.ED075(143-148).pdf

   หน้าที่ 143       อ่าน 285 ครั้ง / ดาวน์โหลด 3 ครั้ง

นงค์นุช ไพบูลย์

CAS859

ชื่อผู้วิจัย   นงค์นุช ไพบูลย์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สุวิทย์ ขุนอยู่2 อาบจิตร กอมาตย์3, ณัทปภา จันทร์โสม4 แสงโสม อมรรัตนพงศ์5, เดโช แสนภักดี6
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การวิจัยเพื่อพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยเพื่อพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิตต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ผลการศึกษา พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต มี ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ดังนี้ ผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตรฯ อยู่ในระดับดี ( = 3.84 ) อาจารย์ มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตรฯ อยู่ในระดับดี ( = 3.89 ) นักศึกษา มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตรฯ อยู่ในระดับดี
( = 3.73 ) ผู้สำเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตรฯ อยู่ในระดับดี ( = 3.79 ) และผู้ใช้บัณฑิต มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตรฯ อยู่ในระดับดี ( = 3.92 )
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The Research for Curriculum Improvement. Bachelor of Science (Program in Information Technology), College of Asian Scholars. Both quantitative and qualitative research methodologies were used. The opinions on appropriateness of curriculum, subjects provided for labor market including educational management results were as follows: The overall opinions of specialists were at a high level ( = 3.84), the overall opinions of instructors were at a high level ( = 3.89), the overall opinions of students were at a high level ( = 3.73), the overall opinions of graduates were at a high level ( = 3.79) and the overall opinions of employers were at a high level ( = 3.92).
The Research for Curriculum Improvement. Bachelor of Science (Program in Information Technology), College of Asian Scholars. Both quantitative and qualitative research methodologies were used. The opinions on appropriateness of curriculum, subjects provided for labor market including educational management results were as follows: The overall opinions of specialists were at a high level ( = 3.84), the overall opinions of instructors were at a high level ( = 3.89), the overall opinions of students were at a high level ( = 3.73), the overall opinions of graduates were at a high level ( = 3.79) and the overall opinions of employers were at a high level ( = 3.92).
Keyword Curriculum Improvement. Bachelor of Science (Program in Information Technology)