วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 9 ฉบับที่ เดือน พฤศจิกายน - ปี พ.ศ. 2562


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1578033771-14.ED042(110-116).pdf

   หน้าที่ 110

ศักดา สวาทะนันทน์

CAS854

ชื่อผู้วิจัย   ศักดา สวาทะนันทน์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สมเกียรติ อินทสิงห์2 สุลีกาญ ธิแจ้3 อรสา สนธิ4
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ทักษะการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาทักษะการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 398 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินทักษะการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลเทียบเกณฑ์ที่กำหนด ผลการวิจัย พบว่า ครูมีทักษะการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ และด้านการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research aimed to study school curriculum development skills of teachers in basic education. Sample was 398 teachers who teach in basic education level. They were chosen by simple random sampling. Research instrument was school curriculum development skills evaluation form. Analyzing data by means and standards deviation then compared with the criteria. The research findings founded that teachers had school curriculum development skills in 4 sub skills – studying data related to school curriculum, designing school curriculum, implementing school curriculum, and evaluating school curriculum total average was at a high level.
This research aimed to study school curriculum development skills of teachers in basic education. Sample was 398 teachers who teach in basic education level. They were chosen by simple random sampling. Research instrument was school curriculum development skills evaluation form. Analyzing data by means and standards deviation then compared with the criteria. The research findings founded that teachers had school curriculum development skills in 4 sub skills – studying data related to school curriculum, designing school curriculum, implementing school curriculum, and evaluating school curriculum total average was at a high level.
Keyword Curriculum development, Scholl curriculum, Basic education