วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 9 ฉบับที่ เดือน พฤศจิกายน - ปี พ.ศ. 2562

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1578032382-13.ED036(101-109).pdf

  

Songlei Yuan

CAS853

ชื่อผู้วิจัย   Songlei Yuan
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
เชษฐภูมิ วรรณไพศาล2 พนิดา สินสุวรรณ3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) อนาคตภาพของนักเรียนยุวชนจีนที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนนานาชาติพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ของนักเรียนยุวชนจีนที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนนานาชาติพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาอนาคตภาพของนักเรียนยุวชนจีนที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนนานาชาติพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการศึกษาอนาคตภาพแบบ EDFR กับผู้ให้ข้อมูลหลัก 13 คน ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้จัดการหรือผู้อำนวยการของโรงเรียนนานาชาติจำนวน 3 คน กลุ่มที่ 2 ผู้ปกครองนักเรียนจีนจำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ การสำรวจข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนนานาชาติพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 2 กลุ่มสภาพปัจจุบันและอนาคตภาพของนักเรียนยุวชนจีนเข้ามาศึกษาในโรงเรียนนานาชาติพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1) โรงเรียนนานาชาติโดยมีนักเรียนจีนเข้ามาศึกษา พบปัญหาด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนจีน ปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียนจีน ปัญหาด้านการจัดการเรียนหรือการบริหารนักเรียนจีน ปัญหาด้านผู้ปกครองจีน ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเลือกมาศึกษาในโรงเรียนนานาชาติพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คือ ปัญหาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีความกดดันเป็นอย่างมากและปัญหาสภาพมลพิษทางอากาศของประเทศจีน สภาพปัญหาของผู้ปกครองจีนในเชียงใหม่ส่วนใหญ่ มีปัญหาด้านภาษา 2) อนาคตภาพของนักเรียนยุวชนจีนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ โดยภาพรวมสรุปว่าแนวโน้มของนักเรียนจีนที่จะเข้ามาศึกษาในอนาคตจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน แต่ละโรงเรียนมีทิศทางการพัฒนาตนเองเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ตามข้อเสนอแนะของผู้อำนวยการและผู้ปกครองจีนสำหรับนักเรียนจีนในอนาคตเห็นว่า หากผู้ปกครองอยากจะส่งบุตรหลานมาเรียนที่เชียงใหม่ ครอบครัวต้องมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว ทั้งแนวคิดและระบบการศึกษา
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this research were to: 1) To study the situation of young Chinese students studying abroad in International Schools of Chiang Mai province area.2)To study the scenario of young Chinese students studying abroad in International Schools of Chiang Mai province area by using ethnographic delphi futures research (EDFR) to study with thirteen participants. The instrument used in this study were survey general information of international schools, and interviewed with thirteen participants about the current conditions and the scenario of young Chinese students studying abroad in international Schools of Chiang Mai province area. The statistics used in data analysis were conducted by means of frequency distribution, percentage of data, and analysis of specific content.
The findings were as follows: 1) Chinese students who came to study abroad in international schools has English communication problems; behavior problems; study management problems or managing problems with Chinese students; Problems with Chinese parents. The main factors affecting the decision of study abroad in international schools of Chiang Mai province were extremely pressured educational environment, and air pollution problems in China. Problems with Chinese parents who company with children in Chiang Mai was language and communication problems. 2) The scenario of young Chinese students who are coming to studying aboard in international schools of Chiang Mai province are certainly increasing. Each school has a self-development direction to solve current problems. According to the directors and Chinese parents to see that, if the parents want to send their children to study in Chiang Mai, parents and family must be ready to change and adapt both concepts and educational systems.
The purposes of this research were to: 1) To study the situation of young Chinese students studying abroad in International Schools of Chiang Mai province area.2)To study the scenario of young Chinese students studying abroad in International Schools of Chiang Mai province area by using ethnographic delphi futures research (EDFR) to study with thirteen participants. The instrument used in this study were survey general information of international schools, and interviewed with thirteen participants about the current conditions and the scenario of young Chinese students studying abroad in international Schools of Chiang Mai province area. The statistics used in data analysis were conducted by means of frequency distribution, percentage of data, and analysis of specific content. The findings were as follows: 1) Chinese students who came to study abroad in international schools has English communication problems; behavior problems; study management problems or managing problems with Chinese students; Problems with Chinese parents. The main factors affecting the decision of study abroad in international schools of Chiang Mai province were extremely pressured educational environment, and air pollution problems in China. Problems with Chinese parents who company with children in Chiang Mai was language and communication problems. 2) The scenario of young Chinese students who are coming to studying aboard in international schools of Chiang Mai province are certainly increasing. Each school has a self-development direction to solve current problems. According to the directors and Chinese parents to see that, if the parents want to send their children to study in Chiang Mai, parents and family must be ready to change and adapt both concepts and educational systems.
Keyword Younger Chinese students, International Schools of Chiang Mai Province Area, Situation, Scenario