วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 9 ฉบับที่ เดือน พฤศจิกายน - ปี พ.ศ. 2562

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1579936878-3.BE033(15-23)-1-9.pdf

  

อัฏพล ทองใบศรี

CAS843

ชื่อผู้วิจัย   อัฏพล ทองใบศรี
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ณัฐพล พจนาประเสริฐ2 เออวดี เปรมัษเฐียร
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ผลกระทบของมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และมาตรการอุปสรรคทางเทคนิค ต่อการค้าต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของประเทศไทย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและผลกระทบของการกำหนดมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังแบบสด ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังดัดแปรของประเทศไทย โดยเริ่มจากการประมาณค่าเชิงปริมาณของนโยบายมาตรการดังกล่าวด้วยวิธีดัชนีความถี่ (Frequency Index: FI) หลังจากนั้นจะวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรการดังกล่าวต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของประเทศไทยไปยังประเทศคู่ค้าที่สำคัญ โดยใช้แบบจำลองแรงโน้มถ่วง (Gravity Model) ในรูปข้อมูลแบบ Panel Data ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ Two-Way Random Effect เก็บรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิในรูปแบบอนุกรมเวลารายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – 2560 ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมการกำหนดมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าของประเทศคู่ค้าที่สำคัญเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังแบบสด ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังดัดแปรของประเทศไทยไปยังประเทศคู่ค้าที่สำคัญลดลงประมาณร้อยละ 4.06 2.58 และ 2.08 ตามลำดับ

คำสำคัญ มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช, มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า, ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ - The objectives of this research were to study the structure of international trade. This includes Sanitary and Phytosanitary Measures and Technical Barriers to Trade in the export of cassava products in Thailand. First, estimate quantitative of the policy by Frequency Index. Second, the impact on the export of cassava products in Thailand to important trading partner countries by using gravity model in Panel Data with Two-Way Random Effect analysis method, collecting secondary data, an annual time series data from the years 2001 – 2017. The results of the study have shown that overall, Sanitary and Phytosanitary Measures and Technical Barriers to Trade would effect to decrease of cassava products by 4.06, 2.58 and 2.08 percent, respectively.
- The objectives of this research were to study the structure of international trade. This includes Sanitary and Phytosanitary Measures and Technical Barriers to Trade in the export of cassava products in Thailand. First, estimate quantitative of the policy by Frequency Index. Second, the impact on the export of cassava products in Thailand to important trading partner countries by using gravity model in Panel Data with Two-Way Random Effect analysis method, collecting secondary data, an annual time series data from the years 2001 – 2017. The results of the study have shown that overall, Sanitary and Phytosanitary Measures and Technical Barriers to Trade would effect to decrease of cassava products by 4.06, 2.58 and 2.08 percent, respectively.
Keyword Sanitary and Phytosanitary, Technical Barriers to Trade, Cassava Products