วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 9 ฉบับที่ เดือน พฤศจิกายน - ปี พ.ศ. 2562

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1578063184-24.ES021(187-195).pdf

  

กิตติพงค์ อาจหาญ

CAS864

ชื่อผู้วิจัย   กิตติพงค์ อาจหาญ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
อามิณฑ์ หล้าวงศ์2 ปิยณัฐ โตอ่อน3, สิทธิศักดิ์ เริงฤทธิ์4 ภูมินทร์ สุวรรณธาดา5, สญชัย เสงี่ยมวิบูล6
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การจำลองการปรับค่าระบบควบคุมแบบป้อนกลับ ด้วยวิธีการออกแบบการทดลอง
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -