วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 9 ฉบับที่ เดือน พฤศจิกายน - ปี พ.ศ. 2562


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1578294649-36.ED083(282-286).pdf

   หน้าที่ 282

Aniwat Kaewjomnong

CAS876

ชื่อผู้วิจัย   Aniwat Kaewjomnong
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) The Expectation in Making Decision of Selecting to Further Study at Graduate Level in Master of Business Administration Program in Songkhla Province
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE EXPECTATION IN MAKING DECISION OF SELECTING TO FURTHER STUDY AT GRADUATE LEVEL IN MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN SONGKHLA PROVINCE
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purpose of this research was to study the factors used in making decision of selecting to further study at graduate level in master of business administration program in Songkhla Province and to study the expectation to further study at graduate level. It is the qualitative research as the sample group are the number of 20 undergraduate students in business administration and 10 graduate students in master of business administration program in Songkhla Province, by simple sampling. Research instrument was semi-structured interview, content analysis. The result of data analysis found that the factors used in making decision to further study are the quality of the curriculum, famous instructors, prestigious educational institutions, education expenses, and educational management process. For the expectation in selecting to further study at graduate level found that, there are the expectation in career and position advancement, social acceptance, having success in life, a better well-being, and having power and influence respectively.
The purpose of this research was to study the factors used in making decision of selecting to further study at graduate level in master of business administration program in Songkhla Province and to study the expectation to further study at graduate level. It is the qualitative research as the sample group are the number of 20 undergraduate students in business administration and 10 graduate students in master of business administration program in Songkhla Province, by simple sampling. Research instrument was semi-structured interview, content analysis. The result of data analysis found that the factors used in making decision to further study are the quality of the curriculum, famous instructors, prestigious educational institutions, education expenses, and educational management process. For the expectation in selecting to further study at graduate level found that, there are the expectation in career and position advancement, social acceptance, having success in life, a better well-being, and having power and influence respectively.
Keyword Expectation, Making Decision of Selecting to Further Study, Graduate Level, Master of Business Administration Program