วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 9 ฉบับที่ เดือน พฤศจิกายน - ปี พ.ศ. 2562

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1578023413-5.BE087(37-43).pdf

  

ปาริชาติ มหาบุญ

CAS845

ชื่อผู้วิจัย   ปาริชาติ มหาบุญ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สิรินาถ งามประเสริฐ2, รุ่งโรจน์ พรขุนทด3 ชีวิน อ่อนละออ4, สุกิจจา จันทะชุม5 วรากร จิตเที่ยง6, พรสุดา ชูช่วย7
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ กรณีศึกษา : ค่ายศรีหราชเดโชไชยจังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟค่ายศรีหราชเดโชไชย จังหวัดขอนแก่น 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟค่ายศรีหราชเดโชไชย จังหวัดขอนแก่นจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักกอล์ฟที่ใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ค่ายศรีหราชเดโชไชย จำนวน 196 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความคิดเห็นด้วย T-test (independent) และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)
ผลการศึกษาพบว่า 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 15-20 ปี ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษามีรายรับเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 4,000 บาท ส่วนใหญ่ผู้ปกครองอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับปัจจัยทางการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่าอันดับหนึ่งได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านบุคลากรด้านกระบวนการบริการด้านช่องทางการจัดจำหน่าย/ทำเลที่ตั้งด้านราคาด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านกายภาพและการนำเสนอ ตามลำดับ 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟค่ายศรีหราชเดโชไชย จังหวัดขอนแก่นจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกันให้ความสำคัญกับปัจจัยทางการตลาด ด้านกระบวนการบริการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพผู้ปกครองที่แตกต่างกันให้ความสำคัญกับปัจจัยทางการตลาด ด้านราคา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05สำหรับปัจจัยส่วนบุคคลด้าน อายุ ระดับช่วงชั้นการศึกษา รายรับเฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this research were: 1) to study the marketing mix factors affecting to decision for used golf practice court service Siharat Dechchai Camp Khon Kaen Province, 2) to compare the opinions about the marketing mix factors that had effect decision affected the golf practice court service by classified personal factors. The population used in this study was 196 golf players. The collection instrument data used questionnaire, and the statistics used for data analysis consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation, independent samples t-test and One-way ANOVA.
The results of study showed that: 1. the most responders of questionnaire were be male between 15-20 years old of secondary education, monthly income were not over than 4,000 Baht, the most of parents were self-employed business/trading. Respondents give importance to marketing factors overall as a whole at a high level. The most were product and the next aspects were personnel, service process distribution channels / location, price, marketing and physical promotion, and presentation 2. When comparing the opinions these golf players about the marketing mix factors affecting to decision for service by personal found that the different gender personal factors give importance to marketing factors in the service process were statistically significant difference at the level of 0.05. The golf players who had different guardian occupation was difference in the level of importance of the marketing factors in the aspect of price at 0.05 significantly statistic level. For personal factors age level of education average monthly income were differences but in the importance of marketing mix factors in general in overall aspects were not different.
The purposes of this research were: 1) to study the marketing mix factors affecting to decision for used golf practice court service Siharat Dechchai Camp Khon Kaen Province, 2) to compare the opinions about the marketing mix factors that had effect decision affected the golf practice court service by classified personal factors. The population used in this study was 196 golf players. The collection instrument data used questionnaire, and the statistics used for data analysis consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation, independent samples t-test and One-way ANOVA. The results of study showed that: 1. the most responders of questionnaire were be male between 15-20 years old of secondary education, monthly income were not over than 4,000 Baht, the most of parents were self-employed business/trading. Respondents give importance to marketing factors overall as a whole at a high level. The most were product and the next aspects were personnel, service process distribution channels / location, price, marketing and physical promotion, and presentation 2. When comparing the opinions these golf players about the marketing mix factors affecting to decision for service by personal found that the different gender personal factors give importance to marketing factors in the service process were statistically significant difference at the level of 0.05. The golf players who had different guardian occupation was difference in the level of importance of the marketing factors in the aspect of price at 0.05 significantly statistic level. For personal factors age level of education average monthly income were differences but in the importance of marketing mix factors in general in overall aspects were not different.
Keyword -