วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 9 ฉบับที่ เดือน พฤศจิกายน - ปี พ.ศ. 2562

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1578024048-7.ED006(52-57).pdf

  

วิรัช เจริญเชื้อ

CAS847

ชื่อผู้วิจัย   วิรัช เจริญเชื้อ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 2) เปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของครูจำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูระดับอาชีวศึกษา จำนวน 162 คน จำนวน 9 สถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างใช้ t-test และ F test
ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 3.67, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านหลักความคุ้มค่า (x ̅ = 3.75, S.D. = 0.62), ด้านหลักนิติธรรม (x ̅ = 3.73, S.D. = 0.81), ด้านหลักการมีส่วนร่วม (x ̅ = 3.66, S.D. = 0.76), ด้านหลักความรับผิดชอบ (x ̅ = 3.64, S.D. = 0.73), ด้านหลักความโปร่งใส (x ̅ = 3.62, S.D. = 0.75) และ ด้านหลักคุณธรรม (x ̅ = 3.59, S.D. = 0.72) 2) การเปรียบเทียบระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของครูจำแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การสอน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์สอนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าไม่แตกต่างกัน ครูที่มีประสบการณ์การทำงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านไม่แตกต่างกัน
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of the research were to:1) study of good governance principles administration of private vocational colleges under vocational Roi-et province, 2) compare the good governance principles administration of private vocational colleges under vocational Roi-et province accountability as perceived by qualification teaching experience. The samples consisted of representatives teachers totally 162 teachers in 9 college under vocational Roi-et province. The tools for collecting data was a rating scale questionnaire. Statistics used in data analysis composed of percentage, mean, Standard Deviation, t-test, and One-way ANOVA.
The results of the research were as follows; 1) study of good governance principles administration of private vocational colleges under vocational Roi-et province was at a high level in every aspect (x ̅ = 3.67, S.D. = 0.73). When considering in each aspect from high to low leve in orderly; Value for Money (x ̅ = 3.75, S.D. = 0.62), The Rule of Law (x ̅ = 3.73, S.D. = 0.81), Participation (x ̅ = 3.66, S.D. = 0.76), Responsibility (x ̅ = 3.64, S.D. = 0.73), Accountability (x ̅ = 3.62, S.D. = 0.75) and Morality (x ̅ = 3.59, S.D. = 0.72). 2) The comparison results : the good governance principles administration of private vocational colleges under vocational Roi-et province; Teachers with different teaching experience have not different opinions and was not different in all aspects. The different on working experiences and opinions was not different in all aspects.
The purposes of the research were to:1) study of good governance principles administration of private vocational colleges under vocational Roi-et province, 2) compare the good governance principles administration of private vocational colleges under vocational Roi-et province accountability as perceived by qualification teaching experience. The samples consisted of representatives teachers totally 162 teachers in 9 college under vocational Roi-et province. The tools for collecting data was a rating scale questionnaire. Statistics used in data analysis composed of percentage, mean, Standard Deviation, t-test, and One-way ANOVA. The results of the research were as follows; 1) study of good governance principles administration of private vocational colleges under vocational Roi-et province was at a high level in every aspect (x ̅ = 3.67, S.D. = 0.73). When considering in each aspect from high to low leve in orderly; Value for Money (x ̅ = 3.75, S.D. = 0.62), The Rule of Law (x ̅ = 3.73, S.D. = 0.81), Participation (x ̅ = 3.66, S.D. = 0.76), Responsibility (x ̅ = 3.64, S.D. = 0.73), Accountability (x ̅ = 3.62, S.D. = 0.75) and Morality (x ̅ = 3.59, S.D. = 0.72). 2) The comparison results : the good governance principles administration of private vocational colleges under vocational Roi-et province; Teachers with different teaching experience have not different opinions and was not different in all aspects. The different on working experiences and opinions was not different in all aspects.
Keyword good governance principles administration, Administrators, private vocational colleges