วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 9 ฉบับที่ เดือน พฤศจิกายน - ปี พ.ศ. 2562

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1578026327-11.ED019(83-91).pdf

  

ชัยทัต เจริญชัยเปรมปรีดิ์

CAS851

ชื่อผู้วิจัย   ชัยทัต เจริญชัยเปรมปรีดิ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
กุหลาบ ปุริสาร2 อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การดำเนินงานจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนเอกชน จังหวัดขอนแก่นกรณีศึกษา: โรงเรียนมีสุข
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่นในโรงเรียนมีสุข กรณีศึกษาใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงโดยศึกษาประวัติและการดำเนินงานตามรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ คือ โรงเรียนมีสุข ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน และครูผู้สอน 38 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การศึกษาเอกสาร การลงภาคสนามสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม แบบบันทึกเทป การจดบันทึก (Field note) และการถ่ายภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ตรวจสอบความเที่ยงของข้อมูลใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation)
ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของการดำเนินงานตามรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมีสุขได้ดำเนินงานตามคุณลักษณะองค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีดังนี้ 1) ด้านวิสัยทัศน์ร่วม พบว่า ผู้บริหารและครูโรงเรียนมีสุขได้สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันที่ชัดเจนในเรื่องของอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ ได้แก่ ความเชื่อร่วม ค่านิยมร่วม เป้าหมายร่วม และด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่ทุกคนยึดมั่นในคุณงามความดีที่เป็นพันธะผูกพันต่อกัน ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยทีมที่เป็นกัลยาณมิตรที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพโดยมีจุดหมายปลายทางร่วมกันคือการพัฒนาผู้เรียน 2) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ พบว่า ผู้บริหารและครูโรงเรียนมีสุขได้ใช้พื้นที่ของความเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันจากความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาซึ่งใช้เป็นฐานของการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพของตนเองช่วยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านงานที่ทำ และเพิ่มความหลากหลายด้วยการอบรมสัมมนา ศึกษาต่อ และการศึกษาดูงานนอกสถานที่จนเกิดเป็นวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไว้วางใจกันในลักษณะทีมเรียนรู้ตลอดเวลา 3) ด้านชุมชนกัลยาณมิตร พบว่า โรงเรียนมีสุขนำแนวคิดหรือหลักคิดการสร้างความสัมพันธ์รูปแบบกัลยาณมิตรคิดบวกและส่งเสริมสร้างความยั่งยืนด้วยวิถีแห่งพุทธ และวิถีไทยในวัฒนธรรมยุค4.0 ที่ผู้บริหารและครูมองว่าความคิดต่างไม่ใช่ความขัดแย้งแต่มันคือโอกาสที่จะเรียนรู้ในมุมมองที่แตกต่างกันนั้นร่วมกันบนพื้นฐานของหลักเหตุผลและหลักพรหมวิหาร4ที่ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา ที่ทำให้ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลดีต่อการทำงาน การจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน 4) ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ พบว่า โรงเรียนมีสุขมุ่งเน้นให้ความสำคัญของการทำงานและร่วมรับผิดชอบในรูปแบบทีมร่วมมือในการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน เริ่มจากทีมระดับสายชั้น ทีมระดับกลุ่มสาระและทีมทั้งโรงเรียน ซึ่งทีมแต่ละทีมจะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันตามลักษณะของความเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่มีวัฒนธรรมของความร่วมมือเป็นฐาน โดยที่โรงเรียนมีสุขได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่กลางนั่นคือการประชุมแบบโต๊ะกลมที่สมาชิกทุกคนสามารถแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ มติหรือข้อตกลงต่างๆที่เกิดขึ้นในการประชุม PLC โต๊ะกลมจะถือว่าสมาชิกทุกคนกำหนดและรับผิดชอบร่วมกัน และใช้การทำงานด้วยทีมร่วมแรงร่วมใจบนฐานของงานจริงยิ่งช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมแรงร่วมใจสู่การจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 5) ด้านภาวะผู้นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พบว่า ผู้บริหารในฐานะผู้นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมด้วยการบริหารงานที่สอดคล้องและเอื้อต่อการปฏิบัติงานของความเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน โดยผู้บริหารมีภาวะผู้นำที่มีค่านิยมทางวิชาการ มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์
ในการบริหารงานที่ชัดเจน 6) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่า โรงเรียนมีสุขจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21อันประกอบด้วยด้านการคิด คือผู้เรียนมีทักษะความสามารถในกระบวนการคิดโดยใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแบบประเมินค่า คิดเชิงบวก คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ 7) ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พบว่า โรงเรียนมีสุขมีการจัดโครงสร้างการบริหาร การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน แต่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และครูปฏิบัติการ
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This qualitative research aimed to study the current conditions, problems and obstacles of learning management according to the professional learning community. of a private school in Khon Kaen Province at Mee Suk School. The case study used specific selection methods by studying the history and operation according to the professional learning community model of a successful school, Mee Suk School. Which is a private school in Kranuan District,Khon Kaen Province. The key informants were 1 school director and 38 teachers. The instrument used was a semi - structured interview form, document study field study, in-depth interview, participatory and non-participant observation, tape recording, field note and photography. Data were analyzed using descriptive analysis method.
The research found that: Current conditions of operation according to the professional learning community model of Mee Suk School carried out in accordance with the characteristics of the professional learning community, as follows:1) Regarding the shared vision, it was found that the administrators and teachers of Mee Suk School created a clear shared vision of the professional ideology, namely shared beliefs, shared values, common goals, and learners' development. That everyone adheres to the virtue that is bound to each other work together with a friendly team that focuses on effective learning with a common goal of developing learners. 2) In terms of learning and professional development, it was found that the administrators and teachers of the Mee Suk School used the area of being a professional learning community to create a process for exchanging knowledge from each other based on their knowledge and experience in the actual operation of the school. Which is used as a base for learning and professional development, helping to learn through the work and increase diversity by training, seminars, further education and field trips, resulting in a culture of exchanging knowledge with confidence as a learning team all the time. 3) Regarding to the Kalyanamitta community, it was found that Mee Suk School uses ideas or principles to build positive relationships and promotes sustainability through the Buddhist way, and the Thai way of culture in the 4.0 era. In which administrators and teachers think that different ideas are not conflicts but that they are opportunities to learn from different perspectives together based on logic and the four divine principles consisting of benevolence, intimidation that brings interaction that occurred is good for work Learning Management for Students 4) For the team to work together, found that Mee Suk School focuses on the importance of working and sharing responsibility in the form of a collaborative team in managing learning and operations. Start with the top level team Substance team and school team In which each team will be linked together according to the characteristics of a professional learning community. Which has a culture of cooperation as a base. The school has created what is called a central area, which is a round table in which all members can fully comment. The resolutions or agreements made in the PLC Roundtable are considered by all members to be responsible and jointly. And using working with a collaborative team based on real work, helping to create a collaborative atmosphere for learning management effective operation. 5) Regarding the community leadership, professional learning found that Administrators, as leaders of the school's professional learning community, support and promote with consistent administration and support for the school's professional learning community. In which leaders have academic values Have clear goals and management vision. 6) On the learning side of the learners, it was found that Mee Suk School manages learning by focusing on learners by developing learners' skills that are in line with the 21st century change. Consisting of thinking. The learners have skills in thinking processes by reasoning, critical thinking, synthesis. Thinking of assessments for positive thinking and creative critical thinking and skills in using information technology to study creatively and independently. 7) Regarding the structure of supporting the professional learning community, it was found that the happy school had an administrative structure. Performing duties according to clear powers and duties but consisted of high management, middle management and operating of teachers.
This qualitative research aimed to study the current conditions, problems and obstacles of learning management according to the professional learning community. of a private school in Khon Kaen Province at Mee Suk School. The case study used specific selection methods by studying the history and operation according to the professional learning community model of a successful school, Mee Suk School. Which is a private school in Kranuan District,Khon Kaen Province. The key informants were 1 school director and 38 teachers. The instrument used was a semi - structured interview form, document study field study, in-depth interview, participatory and non-participant observation, tape recording, field note and photography. Data were analyzed using descriptive analysis method. The research found that: Current conditions of operation according to the professional learning community model of Mee Suk School carried out in accordance with the characteristics of the professional learning community, as follows:1) Regarding the shared vision, it was found that the administrators and teachers of Mee Suk School created a clear shared vision of the professional ideology, namely shared beliefs, shared values, common goals, and learners' development. That everyone adheres to the virtue that is bound to each other work together with a friendly team that focuses on effective learning with a common goal of developing learners. 2) In terms of learning and professional development, it was found that the administrators and teachers of the Mee Suk School used the area of being a professional learning community to create a process for exchanging knowledge from each other based on their knowledge and experience in the actual operation of the school. Which is used as a base for learning and professional development, helping to learn through the work and increase diversity by training, seminars, further education and field trips, resulting in a culture of exchanging knowledge with confidence as a learning team all the time. 3) Regarding to the Kalyanamitta community, it was found that Mee Suk School uses ideas or principles to build positive relationships and promotes sustainability through the Buddhist way, and the Thai way of culture in the 4.0 era. In which administrators and teachers think that different ideas are not conflicts but that they are opportunities to learn from different perspectives together based on logic and the four divine principles consisting of benevolence, intimidation that brings interaction that occurred is good for work Learning Management for Students 4) For the team to work together, found that Mee Suk School focuses on the importance of working and sharing responsibility in the form of a collaborative team in managing learning and operations. Start with the top level team Substance team and school team In which each team will be linked together according to the characteristics of a professional learning community. Which has a culture of cooperation as a base. The school has created what is called a central area, which is a round table in which all members can fully comment. The resolutions or agreements made in the PLC Roundtable are considered by all members to be responsible and jointly. And using working with a collaborative team based on real work, helping to create a collaborative atmosphere for learning management effective operation. 5) Regarding the community leadership, professional learning found that Administrators, as leaders of the school's professional learning community, support and promote with consistent administration and support for the school's professional learning community. In which leaders have academic values Have clear goals and management vision. 6) On the learning side of the learners, it was found that Mee Suk School manages learning by focusing on learners by developing learners' skills that are in line with the 21st century change. Consisting of thinking. The learners have skills in thinking processes by reasoning, critical thinking, synthesis. Thinking of assessments for positive thinking and creative critical thinking and skills in using information technology to study creatively and independently. 7) Regarding the structure of supporting the professional learning community, it was found that the happy school had an administrative structure. Performing duties according to clear powers and duties but consisted of high management, middle management and operating of teachers.
Keyword operation, professional learning community, Mee Suk school