วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1585994483-10.1.13.pdf

  

อรพรรณ จุตตะโน

CAS904

ชื่อผู้วิจัย   อรพรรณ จุตตะโน
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สามารถ ใจเตี้ย2 สิวลี รัตนปัญญา3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหาร ในตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การปฏิบัติตามสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนาตามแบบ ADDIE MODEL กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารกิจการร้านอาหาร ในตำบลหนองหอย จำนวน 42 คน เครื่องมือเป็นการทดสอบประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และเปรียบเทียบความแตกต่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยสถิติ Wilcoxon Signed Rank Test
ผลการวิจัย พบว่า ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองที่พัฒนาขึ้นมามีประสิทธิภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.32 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบความรู้หลังเรียน มีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ (P-value ≤ 0.001)จากการวิจัยนี้สรุปได้ว่าชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้เพื่อให้ความรู้
ในเรื่องการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this study were to develop and test the efficiency and achievement of a self-learning on food sanitation’s guideline for restaurants in Nong Hoi Sub-district, Mueang District, Chiang Mai Province. This research and development model used based on ADDIE MODEL. The samples were restaurant executive 42 people in Nong Hoi Sub-district. The tool was Megui Gen's standard self-study series performance test and learning achievement test. Data were analyzed using descriptive statistics and compared learning achievement differences with Wilcox on signed rank test.
The results were as follows: Self-developed learning packages were effectiveness as followed the Megui Gen's standards which was equal to 1.32. The learning achievement was found that the mean of the post-test scores was significantly higher than the pre-test scores (P-value ≤ 0.001). This research concluded that the self learning package developed can be used to educate food handlers on how to effectively implement food sanitation.
The purposes of this study were to develop and test the efficiency and achievement of a self-learning on food sanitation’s guideline for restaurants in Nong Hoi Sub-district, Mueang District, Chiang Mai Province. This research and development model used based on ADDIE MODEL. The samples were restaurant executive 42 people in Nong Hoi Sub-district. The tool was Megui Gen's standard self-study series performance test and learning achievement test. Data were analyzed using descriptive statistics and compared learning achievement differences with Wilcox on signed rank test. The results were as follows: Self-developed learning packages were effectiveness as followed the Megui Gen's standards which was equal to 1.32. The learning achievement was found that the mean of the post-test scores was significantly higher than the pre-test scores (P-value ≤ 0.001). This research concluded that the self learning package developed can be used to educate food handlers on how to effectively implement food sanitation.
Keyword self-learning package, food sanitation, restaurant owner