วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2563


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1587804821-10.1.21Edit.pdf

   หน้าที่ 157

ภิญญดา ภัทรกิจจาธร

CAS912

ชื่อผู้วิจัย   ภิญญดา ภัทรกิจจาธร
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ จิรวรรณ ชัยวิศิษฎ์2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยจิตเวชตามแบบแผนด้านสุขภาพของกอร์ดอน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -