วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน มีนาคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1594882039-8-13.jr14.pdf

  

ชีวิน อ่อนละออ

CAS935

ชื่อผู้วิจัย   ชีวิน อ่อนละออ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สุชาติ บางวิเศษ 2 ศักดินาภรณ์ นันที 3 , กานนท์ แสนเภา 4 วรากร จิตเที่ยง
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การศึกษาตลาดธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬา ในจังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาตลาดธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬา
ในจังหวัดขอนแก่น 2) ศึกษาความต้องการของตลาดธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬา และ 3) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลทางการตลาด
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการการจัดการแข่งขันกีฬา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬา ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 90 คน
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นผู้ประกอบการธุรกิจกีฬา จำนวน 9 คน
และการสนทนากลุ่มย่อย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 15 คน สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพการศึกษาตลาดธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬา มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน
และสภาพที่เป็นโอกาสมากกว่าปัญหา ทำให้ตลาดธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬา
มีการใช้กลยุทธ์การบริหารเชิงรุกในการดำเนินธุรกิจด้านการตลาด ธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬาในจังหวัดขอนแก่น
ยังพบอีกว่าด้านการแข่งขันยังมีอยู่ไม่มากนัก ส่วนมากเป็นการจัดการแข่งขันโดยเจ้าของสนามจัดแข่งขัน
หรือหน่วยงานของภาครัฐ และกลุ่มที่มีความชอบกีฬาได้รวมกลุ่มกันจัดแข่งขันกีฬาในแต่ละช่วงฤดูกาล
2. สภาพความต้องการตลาดธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬา ยังไม่มีการจัดการแข่งขันกีฬาที่เป็นเอกลักษณ์
และเชิงอัตลักษณ์ของจังหวัด ทำให้ผู้ประกอบการมีความต้องการที่จะเข้ามาใช้บริการ และมีอำนาจต่อรองในระดับมาก
เนื่องจากธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬา เป็นการจัดการกิจกรรมเพื่อประชาชน เป็นส่วนใหญ่
และความต้องการจะเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมกีฬาตามโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
เพียงหวังผลประสิทธิภาพของงานมากกว่าหวังผลกำไร
3. ปัจจัยที่ส่งผลทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการการจัดการแข่งขันกีฬา
มีกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬาเข้ามาเป็นคู่แข่งขันรายใหม่เพิ่มมากขึ้น เช่นเจ้าของสนามหญ้าเทียม
และสนามกอล์ฟ โดยสนามกอล์ฟจะมีปัญหามากกว่าสนามหญ้าเทียม และใช้พื้นที่เป็นจำนวนมาก
อำนาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจะต่ำ
โดยสรุปตลาดธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬา เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายฝ่าย ทั้ง
เจ้าของสถานที่ในการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินกีฬา หน่วยงานที่อำนวยความสะดวก
ผู้เข้ามาใช้บริการการจัดการแข่งขันกีฬา เนื่องจากการแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้
และประสบการณ์ของผู้จัดการแข่งขัน ที่ต้องคำนึงถึงความเสี่ยง
ปัจจัยด้านการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้านเรียงตามลำดับ คือ ด้านบุคคลากร
ด้านการจัดจำหน่ายสินค้า และด้านผลิตภัณฑ์
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of the research were 1) to study current conditions and problems in doing sports
management business In Khon Kaen province, 2) to study the needs of the sports competition business
market and 3) to study the factors that affect the market Influencing the decision to use sports
competition management services Is a qualitative research and quantitative. The sample group used in the
research was entrepreneurs and users of sports competition management businesses In Khon Kaen province, 90 people,
the target group for qualitative research by in-depth interview. There are 9 sports entrepreneurs and small
group discussions. 15 stakeholders. The statistics used in data analysis by finding the average, percentage,
standard deviation and presenting the qualitative data analysis by using the descriptive method.
1. The condition of the business market of sports competition management business having
more strengths than weaknesses and the condition that is more likely than the problem causing the
business market to manage this sporting event. Using use proactive management strategies in marketing
business operations. Sports event management business in Khon Kaen province also found that the
competition is not much. Most of the competition was organized by the owner of the stadium or
government agencies and groups that have a passion for sports have grouped together to organize sports
competitions in each season.
2. Conditions of the market for sports competition management business found that there
are no unique sports competitions and the identity of the province causing entrepreneurs to want to use
the service and have a high level of bargaining power due to the business of organizing sports events. It
was the management of activities for the masses and the demand is was matter of organizing sports
activities according to the objectives of each department. Just hope for efficiency of work rather than
profit.
3.Factors affecting marketing which has an influence on the decision to use sports
management service, found that more groups of sports business entrepreneurs are entering new
competitors for example, owners of artificial turf and golf courses will have more problems than artificial
turf due to higher investment and use a lot of space bargaining power of raw material sellers related
equipment will be low.
In summary, the sports competition business market was a business that involves multiple
divisions, both the owner of the venue of the competition sports referee agencies that facilitate users of
sports event management services because sports competitions are activities that require knowledge and
the experience of the competition organizer to consider the risks marketing factors influence the decisions
of sports competition participants each category is at a high level by personnel factors was a factor that
influences decision making at a high level first followed by the product distribution and the product side.
The objectives of the research were 1) to study current conditions and problems in doing sports management business In Khon Kaen province, 2) to study the needs of the sports competition business market and 3) to study the factors that affect the market Influencing the decision to use sports competition management services Is a qualitative research and quantitative. The sample group used in the research was entrepreneurs and users of sports competition management businesses In Khon Kaen province, 90 people, the target group for qualitative research by in-depth interview. There are 9 sports entrepreneurs and small group discussions. 15 stakeholders. The statistics used in data analysis by finding the average, percentage, standard deviation and presenting the qualitative data analysis by using the descriptive method. 1. The condition of the business market of sports competition management business having more strengths than weaknesses and the condition that is more likely than the problem causing the business market to manage this sporting event. Using use proactive management strategies in marketing business operations. Sports event management business in Khon Kaen province also found that the competition is not much. Most of the competition was organized by the owner of the stadium or government agencies and groups that have a passion for sports have grouped together to organize sports competitions in each season. 2. Conditions of the market for sports competition management business found that there are no unique sports competitions and the identity of the province causing entrepreneurs to want to use the service and have a high level of bargaining power due to the business of organizing sports events. It was the management of activities for the masses and the demand is was matter of organizing sports activities according to the objectives of each department. Just hope for efficiency of work rather than profit. 3.Factors affecting marketing which has an influence on the decision to use sports management service, found that more groups of sports business entrepreneurs are entering new competitors for example, owners of artificial turf and golf courses will have more problems than artificial turf due to higher investment and use a lot of space bargaining power of raw material sellers related equipment will be low. In summary, the sports competition business market was a business that involves multiple divisions, both the owner of the venue of the competition sports referee agencies that facilitate users of sports event management services because sports competitions are activities that require knowledge and the experience of the competition organizer to consider the risks marketing factors influence the decisions of sports competition participants each category is at a high level by personnel factors was a factor that influences decision making at a high level first followed by the product distribution and the product side.
Keyword Keywords: business market, sports management


วารสารอื่นๆ

ชีวิน อ่อนละออ

9 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
ชีวิน อ่อนละออ
CAS314
ภาวะผู้นำสำหรับนักบริหารการศึกษา
21
ชีวิน อ่อนละออ
CAS906
ภาวะผู้นำยุคดิจิทัล สำหรับนักบริหารการศึกษา
109
ชีวิน อ่อนละออ
CAS935
การศึกษาตลาดธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬา ในจังหวัดขอนแก่น
51
ชีวิน อ่อนละออ
CAS949
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดขอนแก่น
161
ชีวิน อ่อนละออ
CAS1178
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
92
ชีวิน อ่อนละออ
CAS1253
การประเมินโครงการ
166
ชีวิน อ่อนละออ
CAS1271
แนวทางการบริหารจัดการด้านการพัฒนากีฬา สู่ความเป็นเลิศของการกีฬาจังหวัดขอนแก่น
154
ดร.ชีวิน อ่อนละออ
ชีวิน อ่อนละออ
CAS1707
แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
156