วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2564

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1624250850-11(85-96).pdf

  

วิไลศักดิ์ วรรณศรี

CAS1053

ชื่อผู้วิจัย   วิไลศักดิ์ วรรณศรี
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
1, พรชัย เจดามาน2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพอันพึงประสงค์ของกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา 2) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา 3) ศึกษาผลสำเร็จการนำไปใช้ของกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา และ 4) ศึกษาผลกระทบต่อกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล จากการศึกษาเอกสาร การระดมสมอง และแบบสัมภาษณ์ กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ รองผู้อำนวยการ ครู และผู้เชี่ยวชาญ และแบบประเมินกับผู้ทรงคุณวุฒิ และแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 1,166 คน ของการดำเนินการ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับสภาพปัจจุบัน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลลาง และระดับสภาพอันพึงประสงค์ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นสูงสุด คือ การระดมความคิด 2) องค์ประกอบของกระบวนการบริหารจัดการ มีองค์ประกอบสำคัญคือ หลักการ ได้แก่ การระดมความคิด การร่วมวางแผน การร่วมลงมือทำ การร่วมติดตามประเมินผล การรับประโยชน์ร่วมกัน และกระบวนการ ได้แก่ นโยบายการจัดการและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ภาวะผู้นำ การสร้างแรงจูงใจปฏิบัติงาน ระบบข้อมูลการติดตามผล และการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และระดับความเหมาะสมของ กระบวนการภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ผลสำเร็จในผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ของนักเรียนเพิ่มขึ้น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดีเยี่ยม และระดับความพึงพอใจ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 4) ผลกระทบจากการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์บนฐานวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The results in the objective aimed for; 1) studying current and desirable conditions of school management Process, 2) developing school management process, 3) studying successful effective to used of school management process, and 4) studying impact of school management process. The collection by documentary study, brainstorming, interview with key informants including voice directors, teacher, exports, and the evaluation with professionals, and questionnaires with the samples of 1,166 persons to the data. The study revealed that; 1) level of current conditions at a level of middle levels, and level of desirable conditions at a level of most levels, when to prioritized of highest need assessment was brainstorming,
2) factors to school management process at a “Key” factors of principle were brainstorming, planning joint, participation joint, monitoring and evaluation joint, and mutual benefit, the process were management policy and strategic planning, management and personnel development, leadership, creating work motivation, tracking information system, and creating a learning atmosphere, and a level of process suitability at a level of high levels, 3) the successful effective on achievement (O-NET) of students to highest, characteristics at a level of excellent levels, and level to satisfaction at a level of high levels, 4) impact from to promotion and development of learning management for focusing achievement based on participation cultural.
The results in the objective aimed for; 1) studying current and desirable conditions of school management Process, 2) developing school management process, 3) studying successful effective to used of school management process, and 4) studying impact of school management process. The collection by documentary study, brainstorming, interview with key informants including voice directors, teacher, exports, and the evaluation with professionals, and questionnaires with the samples of 1,166 persons to the data. The study revealed that; 1) level of current conditions at a level of middle levels, and level of desirable conditions at a level of most levels, when to prioritized of highest need assessment was brainstorming, 2) factors to school management process at a “Key” factors of principle were brainstorming, planning joint, participation joint, monitoring and evaluation joint, and mutual benefit, the process were management policy and strategic planning, management and personnel development, leadership, creating work motivation, tracking information system, and creating a learning atmosphere, and a level of process suitability at a level of high levels, 3) the successful effective on achievement (O-NET) of students to highest, characteristics at a level of excellent levels, and level to satisfaction at a level of high levels, 4) impact from to promotion and development of learning management for focusing achievement based on participation cultural.
Keyword School management process, improving students achievement and characteristics