วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2564

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1624786437-9-(67-74).pdf

  

ปรีณพงษ์ สีคุณ

CAS1098

ชื่อผู้วิจัย   ปรีณพงษ์ สีคุณ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
กุหลาบ ปุริสาร
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ PLC โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาครูโรงเรียนอุ่มจานโนนงิ้ว อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก้ปัญหาในชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC ได้
2. พัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า จำนวน 4 คน ประกอบด้วย ผู้ศึกษาค้นคว้าจำนวน 1 คน (ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 1 คน ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 1 คน และ ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม จำนวน 16 คน ประกอบด้วย วิทยากร จำนวน 1 คน ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียน จำนวน 2 คน และครูโรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 13 คน กลยุทธ์ในการพัฒนามี 3 กลยุทธ์ ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศแบบกัลยาณมิตร และการนิเทศแบบคลินิก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เครื่องมือ 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ แบบทดสอบ จำนวน 1 ฉบับ แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง จำนวน 1 ฉบับ และ แบบสังเกต แบบมีส่วนร่วม จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ ร้อยละ นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีพรรณนา
ผลการศึกษา พบว่า วงรอบที่ 1 การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21โดยใช้กระบวนการ ชุมชุนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการจากกิจกรรมการทดสอบก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการให้ความรู้โดยการบรรยาย การทดสอบหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกการจัดกิจกรรม PLC ปรากฏผลที่ ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทั้ง 3 คน ดังนี้ ผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้คะแนนเฉลี่ย 16.66 คิดเป็นร้อยละ 55.53 หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้ คะแนนเฉลี่ย 25.33 คิดเป็นร้อยละ 84.44 กิจกรรมการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยการสังเกตพฤติกรรมการจัด PLC ของกลุ่มตัวอย่างครู และประเมินการจัดกิจกรรม PLC โดยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 คน ที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นผู้นำจัดกิจกรรมให้กับครูในโรงเรียน สามารถจัดกิจกรรม PLC กับครูในโรงเรียนได้ สามารถกระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่ม PLC ระดมความคิด หาปัญหาในการจัดการเรียนการสอน มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนได้ สรุปการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรูในศตวรรษที่21 โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศแบบกัลยาณมิตร ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้น เหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้เรียน ผู้ร่วมศึกษาทุกคนสามารถจัดกิจกรรมPLC ได้ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ และการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This action research’s objectives were: 1) develop teachers of Umchan Non Ngio School, Prathai District, Nakhon Ratchasima Province, to have knowledge and understanding and be able to organize learning activities to solve problems in the classroom using PLC processes. 2) Develop teaching efficiency of teachers in organizing learning activities to develop learners to their full potential and to have desirable characteristics according to the course. A group of 4 study participants consisted of 1 researcher (a Science teacher), a Thai language teacher, a Mathematics teacher, and an English teacher. Additional information group of 16 people consisted of: an expert, a director, 2 deputy directors for Academic Affairs and 13 teachers from Umchan Non Ngio School, Prathai District, Nakhon Ratchasima Province. There were 3 development strategies: workshop, supervisory supervision and clinical supervision. The tools used for data collection were 3 types of tools: a test, a structured interview and a participant observation. The statistics used for data analysis were mean, x, and percentage. The study results were presented by descriptive method.
The results of the study were revealed that Cycle 1 was the development of personnel in learning management in the 21st century, as PLC (Professional Learning Community) by workshops from pre-workshop testing activities, education activities by lectures, post-workshop testing, and PLC activity trainings. The results of the 3 study participants were as follows: knowledge test and understanding results before the workshop, which was an average score of 16.66 or 55.53 percent, and after the workshop, was an average score was of 25.33 or 84.44%. Supervisory activities were performed by observing the teacher samples’ PLC management behaviors and assessed by the PLC activities organized by 3 people sample group through the workshop. They were leaders who organized activities and they could organize PLC activities for the school teachers. Members of the PLC group were encouraged to brainstorm the teaching and learning problems. There was an exchange of opinions and of learning how to solve problems for students. It was summarized that the human resource development in organizing learning activities in the 21st century using the Professional Learning Community (PLC) processes at Wat Umchan Non Ngio School. The organization of workshops and supervisory practices has resulted in a change in the management of better teaching and learning. As it was suitable for the learners’ problems, all participants of the study could organize PLC activities so that learners could learn to their full potential and make their learning management more efficient.
This action research’s objectives were: 1) develop teachers of Umchan Non Ngio School, Prathai District, Nakhon Ratchasima Province, to have knowledge and understanding and be able to organize learning activities to solve problems in the classroom using PLC processes. 2) Develop teaching efficiency of teachers in organizing learning activities to develop learners to their full potential and to have desirable characteristics according to the course. A group of 4 study participants consisted of 1 researcher (a Science teacher), a Thai language teacher, a Mathematics teacher, and an English teacher. Additional information group of 16 people consisted of: an expert, a director, 2 deputy directors for Academic Affairs and 13 teachers from Umchan Non Ngio School, Prathai District, Nakhon Ratchasima Province. There were 3 development strategies: workshop, supervisory supervision and clinical supervision. The tools used for data collection were 3 types of tools: a test, a structured interview and a participant observation. The statistics used for data analysis were mean, x, and percentage. The study results were presented by descriptive method. The results of the study were revealed that Cycle 1 was the development of personnel in learning management in the 21st century, as PLC (Professional Learning Community) by workshops from pre-workshop testing activities, education activities by lectures, post-workshop testing, and PLC activity trainings. The results of the 3 study participants were as follows: knowledge test and understanding results before the workshop, which was an average score of 16.66 or 55.53 percent, and after the workshop, was an average score was of 25.33 or 84.44%. Supervisory activities were performed by observing the teacher samples’ PLC management behaviors and assessed by the PLC activities organized by 3 people sample group through the workshop. They were leaders who organized activities and they could organize PLC activities for the school teachers. Members of the PLC group were encouraged to brainstorm the teaching and learning problems. There was an exchange of opinions and of learning how to solve problems for students. It was summarized that the human resource development in organizing learning activities in the 21st century using the Professional Learning Community (PLC) processes at Wat Umchan Non Ngio School. The organization of workshops and supervisory practices has resulted in a change in the management of better teaching and learning. As it was suitable for the learners’ problems, all participants of the study could organize PLC activities so that learners could learn to their full potential and make their learning management more efficient.
Keyword Development of personnel in learning activities using PLC process