วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     564962443.pdf

  

สัจพันธ์ จริงมาก

CAS1695

ชื่อผู้วิจัย   สัจพันธ์ จริงมาก
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ธัญญาภรณ์ ใจปานแก่น2, เสาวภาคย์ ศรีสวัสดิ์3, ภัควลัญชญ์ พินิจมนตรี4, สุพัชชา ศรีนา5
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ไม้เท้าเตือนสิ่งกีดขวาง สำหรับผู้สูงอายุบกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยิน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) OBSTACLE WARNING CANE FOR VISUALLY IMPAIRED ELDERLY AND HEARING IMPAIRED
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์วงจรเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้สูงอายุที่บกพร่องทางการมองเห็นและบกพร่องทางการได้ยิน (2) เพื่อหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์วงจรเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้สูงอายุที่บกพร่องทางการมองเห็นและบกพร่องทางการได้ยิน ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ช่วยเตือนสิ่งที่กีดขวางสำหรับผู้สูงอายุที่บกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยิน ใช้หลักการสะท้อนของคลื่นอินฟราเรดในการตรวจจับสิ่งกีดขวางวงจรนี้สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางที่อยู่ข้างหน้า และระดับพื้นที่ต่างระดับสามารถปรับระยะสิ่งกีดขวางได้ไม่เกิน 2 เมตร หากพบสิ่งกีดขวาง วงจรจะส่งสัญญาณเตือนในรูปแบบเสียงจากลำโพงบัสเซอร์ (Buzzer) และมีแสงไฟแอลอีดีกระพริบให้มองเห็นได้เช่นกัน จากการทดสอบประสิทธิภาพของวงจรเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้สูงอายุบกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยิน มีประสิทธิภาพการทำงานของไม้เท้าเท่ากับ 93.67% ของระบบงานจริงที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ (3) เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้อุปกรณ์วงจรช่วยเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้สูงอายุที่บกพร่องทางการมองเห็นและบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งผลทดสอบมีความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น และบกพร่องทางการได้ยินโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31
คำสำคัญ ชุดวงจรเตือน, หลอดแอลอีดี, ผู้สูงอายุบกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยิน
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this research were (1) to design and create an obstacle warning circuit device for the visually impaired and hearing-impaired elderly; (2) to determine the effectiveness of the obstacle warning circuit device for the visually impaired elderly. sight and hearing-impaired Effectiveness of obstacle warning devices for visually and hearing-impaired elderly people. Using the principle of reflection of infrared waves to detect obstacles, this circuit can detect obstacles in front. And at different levels, the distance of obstacles can be adjusted to no more than 2 meters if obstacles are found. The circuit will send a warning signal in the form of sound from a buzzer speaker (Buzzer) and a blinking LED light that can be seen as well. From testing the effectiveness of the obstacle warning circuit for the visually and hearing-impaired elderly. The performance of the cane is 93.67% of the actual system that has been set. Objective (3) is to survey the satisfaction of the testers using the obstacle warning circuit device for the visually impaired and hearing-impaired elderly. The test results showed satisfaction among elderly people with visual impairments. and overall hearing impairment is at a high level has an average of 4.31
The objectives of this research were (1) to design and create an obstacle warning circuit device for the visually impaired and hearing-impaired elderly; (2) to determine the effectiveness of the obstacle warning circuit device for the visually impaired elderly. sight and hearing-impaired Effectiveness of obstacle warning devices for visually and hearing-impaired elderly people. Using the principle of reflection of infrared waves to detect obstacles, this circuit can detect obstacles in front. And at different levels, the distance of obstacles can be adjusted to no more than 2 meters if obstacles are found. The circuit will send a warning signal in the form of sound from a buzzer speaker (Buzzer) and a blinking LED light that can be seen as well. From testing the effectiveness of the obstacle warning circuit for the visually and hearing-impaired elderly. The performance of the cane is 93.67% of the actual system that has been set. Objective (3) is to survey the satisfaction of the testers using the obstacle warning circuit device for the visually impaired and hearing-impaired elderly. The test results showed satisfaction among elderly people with visual impairments. and overall hearing impairment is at a high level has an average of 4.31
Keyword Warning circuit set, LED bulbs, visually and hearing-impaired elderly.