วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     28989213.pdf

  

กิติพร โศกสี

CAS1702

ชื่อผู้วิจัย   กิติพร โศกสี
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
คณิศร จี้กระโทก2, สุภัทรา วันเพ็ญ3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ผลของวิธีการตอบสนองด้วยท่าทางต่อความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE EFFECT OF TOTAL PHYSICAL RESPONSE METHOD ON ENGLISH LISTENING ABILITY, VOCABULARY KNOWLEDGE AND LEARNING RETENTION OF PRATHOMSUKSA 5 STUDENTS
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -