วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1969993655.pdf

  

รุ่งนภา พลายเพ็ชร์

CAS1710

ชื่อผู้วิจัย   รุ่งนภา พลายเพ็ชร์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ธจิตวิทยากับกลยุทธ์ของธรรมทูตคฤหัสถ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE BUDDHIST PSYCHOLOGY WITH STRATEGY OF HOUSEHOLDER-DHAMMADUTA IN THE BUDDHISM PROPAGATION IN THE 21ST CENTURY
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ พุทธจิตวิทยา; ธรรมทูตคฤหัสถ์; เผยแผ่พระพุทธศาสนา; ศตวรรษที่ 21
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword Buddhist Psychology; Householder-Dhammadutain; Buddhism Propagation; the 21st Century