วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2565

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1497925127.pdf

  

เปรมจิต ชาติรัมย์ฐิติกุล

CAS1214

ชื่อผู้วิจัย   เปรมจิต ชาติรัมย์ฐิติกุล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ปฏิมาภรณ์ วงศ์ภูธร2, ภัคษิมณฐ์ พีระบุณยนนท์ 3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุชุมชนหนองใหญ่1 ด้านความปลอดภัยตามแนวคิดพฤฒพลัง
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) PROMOTING THE POTENTIAL OF THE ELDERLY IN NONG YAI COMMUNITY 1 FOR SAFETY ACCORDING TO THE CONCEPT OF ACTIVE AGING
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -