วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2565

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     203277542.pdf

  

ไพรัตน์ ทวีวาร

CAS1227

ชื่อผู้วิจัย   ไพรัตน์ ทวีวาร
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ธนาพันธ์ นัยพินิจ2, นพดล มั่งมี3, ศิริพร น้อยวงศ์4, ปรมินทร์ นวลอินทร์5, สวิตา อ่อนละออ6
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ ขนส่งสินค้าในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) MARKET MIX FACTORS AFFECTING CUSTOMERS’ SATISFACTION OF FREIGHT LOGISTICS SERVICES IN KHON KAEN MUNICIPALITY
บทคัดย่อ ภาษาไทย --
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -