วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2565

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     690849578.pdf

  

ณัทปภา จันทร์โสม

CAS1265

ชื่อผู้วิจัย   ณัทปภา จันทร์โสม
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
พิศาล สุทันติกร, กิตติพงค์ อาจหาญ, สิทธิศักดิ์ เริงฤทธิ์, ปิยณัฐ โตอ่อน, อามิณฑ์ หล้าวงศ์, สุริยากานต์ คำนึงผล, ศตวรรษ บุติมุลตรี
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำกับค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุแบบซี่หวี
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ALKALINE ACIDITY OF WATER AND THE ELECTRICAL CAPACITY OF INTERDIGITAL ELECTRODE
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -