วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2565

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     555040376.pdf

  

Atipong Armatsombat

CAS1276

ชื่อผู้วิจัย   Atipong Armatsombat
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
Pongsakorn Tawanwech
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) The loop seal aeration affects the suspension density at the dense bed zone in a circulating fluidized bed
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE LOOP SEAL AERATION AFFECTS THE SUSPENSION DENSITY AT THE DENSE BED ZONE IN A CIRCULATING FLUIDIZED BED
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -