วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2565

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     530962296.pdf

  

มนตรี สีหมงคลสกุล

CAS1321

ชื่อผู้วิจัย   มนตรี สีหมงคลสกุล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
กษม ชนะวงศ์², กุหลาบ ปุริสาร3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) รูปแบบภาวะผู้นำเหนือผู้นำ ในองค์กรที่มีประสิทธิผล
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE MODEL OF SUPER LEADERSHIP IN EFFECTIVENESS
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ ภาวะผู้นำเหนือผู้นำ, องค์กรที่มีประสิทธิผล
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword Super Leadership, Effective organization