วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2565

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1283399733.pdf

  

Karen Lapniten Bosaing

CAS1323

ชื่อผู้วิจัย   Karen Lapniten Bosaing
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Oral corrective practices of selected Filipino high school teachers amid limited face-to-face learning
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) ORAL CORRECTIVE PRACTICES OF SELECTED FILIPINO HIGH SCHOOL TEACHERS AMID LIMITED FACE-TO-FACE LEARNING
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ Through a qualitative case study, the present study explored the corrective feedback practices employed by teachers during the conduct of classes during face-to-face learning in the Philippines. The frequency of giving oral corrective feedback as well as the type of spoken errors corrected by teachers was considered. The results revealed that teachers correct grammatical, phonological, and lexical errors of learners but the frequency of oral CF depends on the learners’ level of proficiency and the teacher’s belief in language teaching. When correcting errors, teachers use different strategies. The overall result indicates that some teachers focus on both meaning and structure when providing oral CF while other teachers focus on meaning or structure only.
Through a qualitative case study, the present study explored the corrective feedback practices employed by teachers during the conduct of classes during face-to-face learning in the Philippines. The frequency of giving oral corrective feedback as well as the type of spoken errors corrected by teachers was considered. The results revealed that teachers correct grammatical, phonological, and lexical errors of learners but the frequency of oral CF depends on the learners’ level of proficiency and the teacher’s belief in language teaching. When correcting errors, teachers use different strategies. The overall result indicates that some teachers focus on both meaning and structure when providing oral CF while other teachers focus on meaning or structure only.
Keyword oral corrective feedback, speech production, case study