วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2555

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1488339916-5.pdf

  

ธัญญลักษณ์ วงศ์วีระชัย

CAS365

ชื่อผู้วิจัย   ธัญญลักษณ์ วงศ์วีระชัย
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
นงค์นิตย์ จันทร์จรัส
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การศึกษาประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงพยาบาลที่เปิดบริการเฉพาะทางด้านหัวใจและหลอดเลือดในประเทศไทย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword