วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 7 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2560

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1515727806-ED067.pdf

  

Dr. Kularb Purisarn

CAS552

ชื่อผู้วิจัย   Dr. Kularb Purisarn
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
; Dr. Piyapol Songarth; Dr. Suphachoke Sonsilphong; Assist. Dr. Artit Chutchaipolrut; Assoc. Dr. Vichien Chiwaphimai
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) The Phenomenon on the 21rd Dhamma Discipline At Sawang Phochai Temple, Mahasarakham province, Thailand
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword