วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2560

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1523087863-PDFsplited(10).pdf

  

กิตติพงศ์ คงธนาทรัพย์

CAS595

ชื่อผู้วิจัย   กิตติพงศ์ คงธนาทรัพย์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
อิสราภรณ์ ลาดละคร2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาเศรษฐศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความสัมพันธ์ระหว่าง Omni Channel Marketing กับพฤติกรรมผู้บริโภคธุรกิจค้าปลีก
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง Omni Channel Marketing กับพฤติกรรมผู้บริโภคธุรกิจค้าปลีก และเพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจและใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non - probability Sampling) โดยวิธีโควตา (Quota Sampling) ผู้วิจัยได้ทำกำหนดขอบเขตการวิจัยโดยเลือกผู้บริโภคสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ 13 จังหวัดในไทย จำนวน 400 คน
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยการรวบรวมช่องทางที่หลากหลายซึ่งเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อในฐานะที่เป็น Omni Channel Marketing ประกอบด้วยด้านการเชื่อมโยงข้อมูล กลยุทธ์การสื่อสาร การส่งมอบสินค้า การชำระเงิน ปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคธุรกิจค้าปลีกในระดับต่ำ และมีทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญในระดับ 0.01 และระดับ 0.05 ในส่วนของภาพรวมของลักษณะส่วนบุคคลมีความแตกต่างกันในขณะที่พฤติกรรมการบริโภคธุรกิจค้าปลีกไม่แตกต่างกัน
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purpose of this research was to investigate the relationship between Omni Channel Marketing and consumer behavior in retail Business and to study the individual characteristics that affect the consumer behavior in retail Business. This survey research employed the probabilistic sampling and quota sampling by selecting consumers of convenience stores from 13 provinces in Thailand. The research used survey method to collect data from 400 participants.
The findings of research assert that various aggregation as Omni Channel Marketing, which were seamlessly linked including information linking, communication strategy, delivery and payment were correlated to retail consumer behavior at the low level in the same direction where the significant level at 0.01 and 0.05 for overall personal characteristics which were different while the retail consumer behavior was not different.
The purpose of this research was to investigate the relationship between Omni Channel Marketing and consumer behavior in retail Business and to study the individual characteristics that affect the consumer behavior in retail Business. This survey research employed the probabilistic sampling and quota sampling by selecting consumers of convenience stores from 13 provinces in Thailand. The research used survey method to collect data from 400 participants. The findings of research assert that various aggregation as Omni Channel Marketing, which were seamlessly linked including information linking, communication strategy, delivery and payment were correlated to retail consumer behavior at the low level in the same direction where the significant level at 0.01 and 0.05 for overall personal characteristics which were different while the retail consumer behavior was not different.
Keyword Keywords: Omni Channel Marketing, Consumer Behavior, Retail Business.