วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2561

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1541920431-3HS037Tj.pdf

  

ธีรฤทธิ์ แป๊ะประภา

CAS654

ชื่อผู้วิจัย   ธีรฤทธิ์ แป๊ะประภา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาป่าชุมชนหนองฮี ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) COMMUNITY FOREST MANAGEMENT : A CASE STUDY OF NONG HI COMMUNITY FOREST, SUEA THAO SUB-DISTRICT, CHIANG YUEN DISTRICT, MAHA SARAKHAM PROVINCE
บทคัดย่อ ภาษาไทย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบสภาพการดำเนินงานระบบการจัดการ ปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาป่าชุมชน และนำเสนอแนวทางระบบการจัดการต่อการพัฒนาป่าชุมชน กรณีศึกษาป่าชุมชนหนองฮี ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เจ้าหน้าที่สังกัดกรมป่าไม้ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม รวมกับการศึกษาจากเอกสารของหน่วยงานภาครัฐและบันทึกชุมชน ผลการศึกษาพบว่าระบบการจัดการป่ามีการตั้งคณะกรรมการกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบชัดเชน มีการตั้งกฎระเบียบ ข้อบังคับพร้อมบทลงโทษ และมีการกำกับ ควบคุม ให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเข้มงวด โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการสร้างจิตสำนึกที่ดีร่วมกัน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ดำเนินงาน ตัดสินใจ ประเมินผลการดำเนินงาน โดยการเข้ามาเป็นคณะกรรมการป่าชุมชน การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐยังเป็นรูปแบบเชิงรับตามคำร้องขอจากประชาชน และมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างรัฐกับชุมชนตามโอกาสวันสำคัญ ปัญหาอุปสรรค ยังขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณและองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ต่อการยกระดับความสำคัญของป่าต่อชุมชน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หน่วยงานภาครัฐต้องเข้ามาศึกษาข้อมูลพื้นที่เชิงรุกเป็นประจำเพื่อติดตามการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการป่าควรประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาป่าแบบระยะยาวร่วมกัน
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research aims to study management system , problem and offer the suggestion of Nong Hi Community forest development. The key informants consist 16 people, 2 Forestry Department officers, 3 Suea Thao sub-district Administration officers, 3 community leaders, 3 community forest management committee and 5 people in Suea Thao sub-district. The tools used in this research are in-depth interview, participated observation ,government documentary review and community record. The research found that the management System of Nong Hi community forest they are forest management committee. They have strict rule to control everyone, have penalty and rigorous monitoring to the committee’s role and people to follow the rules with community participation. They give an opportunity to everyone in this community to be the committee to plan, proceed, determine and evaluate of community forest management. The Government supportive be as defensive posture and they join activities together between government and community in some special days. The problem of Nong Hi community forest management are budget and knowledge supportive from government and private institution to enhance management as effectively . Suggestion that the government department should approach to the community forest to find problem and learn about how the committee proceed for designing long term roadmap to improve the management together with community participation.
This research aims to study management system , problem and offer the suggestion of Nong Hi Community forest development. The key informants consist 16 people, 2 Forestry Department officers, 3 Suea Thao sub-district Administration officers, 3 community leaders, 3 community forest management committee and 5 people in Suea Thao sub-district. The tools used in this research are in-depth interview, participated observation ,government documentary review and community record. The research found that the management System of Nong Hi community forest they are forest management committee. They have strict rule to control everyone, have penalty and rigorous monitoring to the committee’s role and people to follow the rules with community participation. They give an opportunity to everyone in this community to be the committee to plan, proceed, determine and evaluate of community forest management. The Government supportive be as defensive posture and they join activities together between government and community in some special days. The problem of Nong Hi community forest management are budget and knowledge supportive from government and private institution to enhance management as effectively . Suggestion that the government department should approach to the community forest to find problem and learn about how the committee proceed for designing long term roadmap to improve the management together with community participation.
Keyword Community Forest : Community Forest Management: Nong Hi Community Forest