วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2561

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1542861579-8ED038T.pdf

  

สรวิชญ์ คงแสนคำ

CAS679

ชื่อผู้วิจัย   สรวิชญ์ คงแสนคำ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
กุหลาบ ปุริสาร
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัญจาศึกษา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ 5Es วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัญจาศึกษา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es
วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัญจาศึกษา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3) เพื่อศึกษาความ พึงพอใจต่อผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัญจาศึกษา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัญจาศึกษา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จำนวน 34 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ 5Es วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง จำนวน 4 แผน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์ ก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ (3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผล และสถิติใช้ทดสอบสมมติฐานการแจกแจงแบบ t-test
ผลการศึกษาพบว่า
1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัญจาศึกษา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.44/82.09
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหลังใช้วิธีแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจต่อวิชา ฟิสิกส์ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This study aimed to: 1) develop a learning Physics inquiry process 5Es for Straight Movement The students of Mathayomsuksa 6 in Manchasuksa School, 2) compare post-learning achievement with higher than before learning by learning Physics through 5Es inquiry process in physics for direct movement of Mathayomsuksa 6 in Manchasuksa School and 3) study Satisfaction with learning outcomes through the 5Es inquiry process of the students of Mathayomsuksa 6 in Manchasuksa School.
The target groups used in this study were the Mathayomsuksa 6 students, Manchasuksa School, Mancha Khiri. Khon Kaen Province, Thailand. The research instruments were (1) the 4 process of learning plans by using the 5Es method of physics in direct motion, (2) tests of physics before and after learning, 4 multiple choice, 30 items and (3) By the way, process management. 5Es. the statistics evaluation of student on 5Es. used for data analysis were percentage, standard deviation Index, of Effectiveness the t-test was used to test the hypothesis.
The study indicated that :
1. The efficacy of Learning Management Plan with 5Es Learning Process for the students of Mathayomsuksa 6, Manchasuksa School Performance was at 77.44 / 82.09.
2. Physics Learning Achievement of Mathayomsuksa 6 Students was at Higher Learning After learning the method of learning management with 5Es learning process at the statistical significance level of .01.
3. The Satisfaction of the students with physics by using the 5Es learning process was at the highest level.
This study aimed to: 1) develop a learning Physics inquiry process 5Es for Straight Movement The students of Mathayomsuksa 6 in Manchasuksa School, 2) compare post-learning achievement with higher than before learning by learning Physics through 5Es inquiry process in physics for direct movement of Mathayomsuksa 6 in Manchasuksa School and 3) study Satisfaction with learning outcomes through the 5Es inquiry process of the students of Mathayomsuksa 6 in Manchasuksa School. The target groups used in this study were the Mathayomsuksa 6 students, Manchasuksa School, Mancha Khiri. Khon Kaen Province, Thailand. The research instruments were (1) the 4 process of learning plans by using the 5Es method of physics in direct motion, (2) tests of physics before and after learning, 4 multiple choice, 30 items and (3) By the way, process management. 5Es. the statistics evaluation of student on 5Es. used for data analysis were percentage, standard deviation Index, of Effectiveness the t-test was used to test the hypothesis. The study indicated that : 1. The efficacy of Learning Management Plan with 5Es Learning Process for the students of Mathayomsuksa 6, Manchasuksa School Performance was at 77.44 / 82.09. 2. Physics Learning Achievement of Mathayomsuksa 6 Students was at Higher Learning After learning the method of learning management with 5Es learning process at the statistical significance level of .01. 3. The Satisfaction of the students with physics by using the 5Es learning process was at the highest level.
Keyword Inquiry process, rectilinearmotion