วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2561

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1542949468-17ED061T.pdf

  

สุพัฒน์ เหล่าชัย

CAS693

ชื่อผู้วิจัย   สุพัฒน์ เหล่าชัย
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ศิริบุญเอื้อ เหล่าชัย
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูโดยใช้กิจกรรม “3 ป. ปฏิบัติธรรม ปลูกป่า ปันน้ำใจ” นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยเรื่องแนวทางการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูโดยใช้กิจกรรม “3 ป.ปฏิบัติธรรมปลูกป่า ปันน้ำใจ” นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 2) ส่งเสริมให้นักศึกษาบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จำนวน 180 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Pampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักศึกษาปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.60)
2. นักศึกษาบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.58)
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this research aimed to study the ways how to: 1) encourage students to practice moral principles, Ethics and Code of Conduct for Teachers, and
2) encourage students to become social benefactors. The simple random simpling for this research was the student graduate program. A total of 180 students were selected using the Purposive Sampling Method. The instruments used were questionnaires and interviews, Statistics used by data analysis were: mean (x ̅), standard deviation (S.D.), and percentage.
The results:
1. The students behave according to moral principles, Ethics and Code of Conduct for Teachers At the highest level (x ̅= 4.60)
2. The highest level of social support (x ̅= 4.58)
The objectives of this research aimed to study the ways how to: 1) encourage students to practice moral principles, Ethics and Code of Conduct for Teachers, and 2) encourage students to become social benefactors. The simple random simpling for this research was the student graduate program. A total of 180 students were selected using the Purposive Sampling Method. The instruments used were questionnaires and interviews, Statistics used by data analysis were: mean (x ̅), standard deviation (S.D.), and percentage. The results: 1. The students behave according to moral principles, Ethics and Code of Conduct for Teachers At the highest level (x ̅= 4.60) 2. The highest level of social support (x ̅= 4.58)
Keyword Teacher Features, Dhamma practice,Afforest andShare your thoughts, Practicing to be useful