วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2561

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1543140221-32BE036T.pdf

  

Tatsika Jarukamjorn

CAS704

ชื่อผู้วิจัย   Tatsika Jarukamjorn
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
Artit Chutchaiphonrut
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Entry Mode Strategies and Foreign Subsidiaries’ Performance: the Empirical Evidence from a Retail Industry in Thailand
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ Thailand is one of the major economies in ASEAN as a result of the increase in the size of the middle class, rapid urbanization, the low unemployment rate, and tourism. However, empirical study regarding the entry mode-performance relationship in a retail industry in Thailand is still lacking. Therefore the study attempts to examine the entry mode-performance relationship of foreign subsidiaries of multinational enterprises in a retail industry in Thailand. The empirical findings indicated that the major joint ventures (foreign ownership 50%-94%) tended to have superior profitability performance in terms of return of asset (ROA) than those that hold greater or lesser foreign ownership percentage, and the wholly-owned subsidiaries (foreign ownership 95%and above) tended to outperform the minor joint ventures (foreign ownership 25%-49%) profitability performance in term of return on sales (ROS) Thailand’s retailing market context.
Thailand is one of the major economies in ASEAN as a result of the increase in the size of the middle class, rapid urbanization, the low unemployment rate, and tourism. However, empirical study regarding the entry mode-performance relationship in a retail industry in Thailand is still lacking. Therefore the study attempts to examine the entry mode-performance relationship of foreign subsidiaries of multinational enterprises in a retail industry in Thailand. The empirical findings indicated that the major joint ventures (foreign ownership 50%-94%) tended to have superior profitability performance in terms of return of asset (ROA) than those that hold greater or lesser foreign ownership percentage, and the wholly-owned subsidiaries (foreign ownership 95%and above) tended to outperform the minor joint ventures (foreign ownership 25%-49%) profitability performance in term of return on sales (ROS) Thailand’s retailing market context.
Keyword Entry Mode, Multinational Subsidiaries, Financial Performance, Retail, Thailand