วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2561

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1549083569-8.2.12.pdf

  

วิรัชดา ทานิล

CAS726

ชื่อผู้วิจัย   วิรัชดา ทานิล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สุขุม พรมเมืองคุณ2 ศักดินาภรณ์ นันที3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนและระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลกับระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน 4) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 จำนวน 400 คน โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ระดับของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และระดับของปัจจัยที่ศึกษาอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยที่ศึกษาทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถร่วมกันของครู (X3) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (X1) บรรยากาศโรงเรียน (X2) ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถพยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้ร้อยละ 78.30 (R2 = .783) สมการพยากรณ์ได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Y ̂=.504+.367X_3+.300X_1+.211X_2
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z ̂=.366Z_(X_3 )+.357Z_(X_1 )+.235Z_(X_2 )
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this study were 1) to study the level of professional learning community of schools and the level of factors affecting the professional learning community of schools 2) to find out the relationship between the factors affecting the professional learning community and the professional learning community of schools 3) to determine the factors affected the professional learning community 4) to construct the predictive equation of the professional learning community of schools. The samples of this study were 400 teachers drawn from schools under Loei Primary Educational Service Area Office 2 which by the stratified random sampling method. A rating scale questionnaire was applied for data gathering and statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson's product moment correlation coefficient and multiple regression. The study findings revealed as follows : 1) the level of professional learning community of schools and the level of all factors was found clearly in overall aspect at the high level 2) the factors were positive correlated with the professional learning community of schools with the statistical significance at .01 level 3) the factors of collective teacher efficacy (X3), transformational leadership (X1) and school climate (X2) affected the professional learning community of schools with the statistical significance at .01 level and the efficiency in prediction was 78.30 percent (R2=.783). The predictive equation as follows :
The predictive equation in raw scores :
Y ̂=.504+.367X_3+.300X_1+.211X_2
The predictive equation in standard scores :
Z ̂=.366Z_(X_3 )+.357Z_(X_1 )+.235Z_(X_2 )
The purposes of this study were 1) to study the level of professional learning community of schools and the level of factors affecting the professional learning community of schools 2) to find out the relationship between the factors affecting the professional learning community and the professional learning community of schools 3) to determine the factors affected the professional learning community 4) to construct the predictive equation of the professional learning community of schools. The samples of this study were 400 teachers drawn from schools under Loei Primary Educational Service Area Office 2 which by the stratified random sampling method. A rating scale questionnaire was applied for data gathering and statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson's product moment correlation coefficient and multiple regression. The study findings revealed as follows : 1) the level of professional learning community of schools and the level of all factors was found clearly in overall aspect at the high level 2) the factors were positive correlated with the professional learning community of schools with the statistical significance at .01 level 3) the factors of collective teacher efficacy (X3), transformational leadership (X1) and school climate (X2) affected the professional learning community of schools with the statistical significance at .01 level and the efficiency in prediction was 78.30 percent (R2=.783). The predictive equation as follows : The predictive equation in raw scores : Y ̂=.504+.367X_3+.300X_1+.211X_2 The predictive equation in standard scores : Z ̂=.366Z_(X_3 )+.357Z_(X_1 )+.235Z_(X_2 )
Keyword Factors Affecting, Professional Learning Community