วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2561

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1545993451-8.2.19.pdf

  

สุรชัย บุบผา

CAS733

ชื่อผู้วิจัย   สุรชัย บุบผา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ชื่นจิตร อังวราวงศ์
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) วิเคราะห์ต้นทุนต่อหัวการผลิตบัณฑิตรายหลักสูตรโดยวิธีต้นทุนฐานกิจกรรม เปรียบเทียบกับต้นทุนแบบเดิม : กรณีศึกษา วิทยาลัย A
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากิจกรรมการดำเนินงาน คำนวณและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหัวรายหลักสูตรโดยวิธีต้นทุนฐานกิจกรรม เปรียบเทียบกับต้นทุนแบบเดิม กรณีศึกษาวิทยาลัย A ปีการศึกษา 2559 โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงประกอบด้วยผู้บริหาร 6 คน บุคลากรสายผู้สอน 15 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 22 คน ใช้แบบสัมภาษณ์และแบบเก็บข้อมูลเชิงกระดาษทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่า ในระดับปริญญาตรีมีต้นทุนต่อหัวเฉลี่ยตามวิธีต้นทุนฐานกิจกรรมเป็นจำนวนเงิน 43,175.44 บาทส่วนต้นทุนต่อหัวเฉลี่ยตามวิธีต้นทุนแบบเดิมเป็นจำนวนเงิน 39,321.56 บาท เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาพบว่าต้นทุนต่อหัวตามวิธีต้นทุนฐานกิจกรรมในระดับปริญญาตรีมีต้นทุนต่อหัวเฉลี่ยสูงกว่าต้นทุนต่อหัวเฉลี่ยตามวิธีต้นทุนแบบเดิมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.80 ในระดับปริญญาโทต้นทุนต่อหัวเฉลี่ยตามวิธีต้นทุนฐานกิจกรรมเป็นจำนวนเงิน 140,591.59 บาท ต้นทุนต่อหัวเฉลี่ยตามวิธีต้นทุนแบบเดิมเป็นจำนวนเงิน 91,084.23 บาท เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาพบว่าต้นทุนต่อหัวเฉลี่ยตามวิธีต้นทุนฐานกิจกรรมสูงกว่าต้นทุนต่อหัวเฉลี่ยตามวิธีต้นทุนแบบเดิมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.35 ผลเนื่องมาจากการคำนวณต้นทุนแบบเดิมใช้จำนวนนักศึกษาเป็นเกณฑ์ในการปันส่วนค่าใช้จ่ายให้กับหลักสูตรถ้าจำนวนนักศึกษามาก หรือหน่วยผลิตมีขนาดใหญ่จะได้รับการเฉลี่ยต้นทุนทางอ้อมได้มากกว่า โดยไม่คำนึงถึงว่าหน่วยผลิตหน่วยใดได้รับประโยชน์จากกิจกรรมสนับสนุนมากน้อยเพียงใด ส่วนการปันส่วนต้นทุนตามระบบต้นทุนฐานกิจกรรมมีการปันส่วนเป็น 3 ระดับ โดยระดับแรกจะเป็นส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถระบุว่าเป็นต้นทุนของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเข้าศูนย์ต้นทุน ในระดับที่ 2 จะปันส่วนค่าใช้จ่ายจากศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมหลักสูตร ในระดับที่ 3 จะปันส่วนค่าใช้จ่ายกิจกรรมเข้าสู่หลักสูตรโดยใช้ตัวผลักดันกิจกรรมเป็นเกณฑ์ในการปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมเข้าหลักสูตรจึงทำให้ต้นทุนต่อหัวเฉลี่ยของทั้ง 2 วิธีมีความแตกต่างกันมาก
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This objectives of study operational activities were to calculate and analyze the cost-per-person of the course by the activity-based costing method and compare with traditional cost. A case study of College A in the academic year 2016. The sample selection was conducted in a specific way, consisting of 6 administrators, 15 instructors, and 22 supporting staff, Data collection instruments included interview guide and working paper. Data were analyzed through descriptive statistics for explaining the results
The results showed that the average cost-per-person by the activity-based costing method was 43,175.44 baht. The average cost-per-person by traditional cost method was 39,321.56 baht. Comparing the results of the study, it was found that the per capita cost of the activity-based costing method at the bachelor’s degree was higher than the average per capita cost, which accounted for 9.80%. Master's degree the average cost-per-person by the activity-based costing method was 140,591.59 baht. The average cost-per-person by traditional cost method was 91,084.23 baht. Comparing the results of the study, it was found that the per capita cost of the activity-based costing method at the Master's degree was higher than the average per capita cost, which accounted for 54.35 As a result of the traditional cost calculation, the number of students was used to allocate costs to the curriculum. the larger the unit, and the greater the indirect costs. Regardless of which unit of production benefited from the support activity, The cost allocation based on the activity cost system was allocated to three levels, the first level being the non-cost part of the course. The second level cost center will allocate costs from the center. Costs for Level 3 activities will be allocated to the course costs using the activity-driven approach. Indirect cost to the program, the average per capita cost of these two methods are very different.
This objectives of study operational activities were to calculate and analyze the cost-per-person of the course by the activity-based costing method and compare with traditional cost. A case study of College A in the academic year 2016. The sample selection was conducted in a specific way, consisting of 6 administrators, 15 instructors, and 22 supporting staff, Data collection instruments included interview guide and working paper. Data were analyzed through descriptive statistics for explaining the results The results showed that the average cost-per-person by the activity-based costing method was 43,175.44 baht. The average cost-per-person by traditional cost method was 39,321.56 baht. Comparing the results of the study, it was found that the per capita cost of the activity-based costing method at the bachelor’s degree was higher than the average per capita cost, which accounted for 9.80%. Master's degree the average cost-per-person by the activity-based costing method was 140,591.59 baht. The average cost-per-person by traditional cost method was 91,084.23 baht. Comparing the results of the study, it was found that the per capita cost of the activity-based costing method at the Master's degree was higher than the average per capita cost, which accounted for 54.35 As a result of the traditional cost calculation, the number of students was used to allocate costs to the curriculum. the larger the unit, and the greater the indirect costs. Regardless of which unit of production benefited from the support activity, The cost allocation based on the activity cost system was allocated to three levels, the first level being the non-cost part of the course. The second level cost center will allocate costs from the center. Costs for Level 3 activities will be allocated to the course costs using the activity-driven approach. Indirect cost to the program, the average per capita cost of these two methods are very different.
Keyword Cost per person, Activity-based costing, Traditional cost