วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2562

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1577247820-1.(1-10).pdf

  

เมธาวดี เคหบาล

CAS820

ชื่อผู้วิจัย   เมธาวดี เคหบาล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ชาติชาย ม่วงปฐม2 สมยศ ชิดมงคล3 จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต4
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ที่ผสานทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา กับแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมชุมนุมผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียงของครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ ฯ 2) ศึกษาผลการใช้ยุทธศาสตร์ การจัดการการเรียนรู้ ฯ ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 พัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ ฯ และระยะที่ 2 ศึกษาผลการใช้ยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ ฯ โดยการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นครูระดับชั้นมัธยมศึกษา เขต 20 จำนวน 33 คน จาก 33 โรงเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 1) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ (1) คู่มือยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ (2) แผนการอบรม 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ (1) แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ ฯ (2) แบบประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ฯ และ (3) แบบประเมินความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ฯ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t (t-test)
ผลการวิจัยสรุป ได้ดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบดังนี้ 1) หลักการและเหตุผล
2) แนวคิดทฤษฎีที่ใช้เป็นฐานในการพัฒนายุทธศาสตร์ 3) หลักการของยุทธศาสตร์ 4) จุดมุ่งหมายของยุทธศาสตร์
5) กระบวนการในการพัฒนายุทธศาสตร์ และ 6) การวัดและประเมินผลตามยุทธศาสตร์ กระบวนการในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ มี 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ มี 5 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นกำหนดเป้าหมายร่วมกัน
2) ขั้นแบ่งปันความรู้ 3) ขั้นนำสู่การทดลองปฏิบัติ 4) ขั้นเด่นชัดในสถานการณ์จริง และ 5) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่วนที่ 2
ของกระบวนการในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์คือ องค์ประกอบด้านปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ 1) ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และ 3) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 2. ผลการใช้ยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ฯ 1) ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ฯ สูงกว่าก่อนได้รับการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์
2) ครูมีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ฯ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.35 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
3) ครูมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 จัดอยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this research were: 1) to develop learning management strategy, and 2) to study the results after using the learning management strategy. The research pattern was Mixed methods model. The procedure of this research comprised two phases: Phase 1 to develop learning management strategy, and Phase 2 to study the resulty of using the learning management strategy through an experiment. The sample were 33 teachers from 33 secondary schools, by stratified random sampling. The research instruments consisted of 1) the instruments for development; (1) learning management strategy guide, (2) training plan. And 2) The instruments for collecting data consisted of; (1) a test of knowledge and understanding, (2) an assessment form of ability in designing learning management, and (3) an assessment form ability on organizing learning process. Data was analyzed by mean, standard, deviation, percentage, dependent (t-test).
The results of the research were as follows: 1. The developed strategy of learning management included: 1) Principle and reason, 2) Theories and concepts employed in developing strategy, 3) The principles of the strategy, 4) Objectives of the strategy, 5) Process of developing the strategy, and 6) Measurement and evaluation related to the strategy. The process of developing the strategy comprised 2 parts. The first part was the learning management process including 5 steps:
1) Setting common goal, 2) Sharing knowledge, 3) Bringing to practice, 4) Being evident in real situations, and 5) Exchanging learning. And the second part of the strategy were supporting factors: 1) Personnel involved, 2) Learning Facilities, and 3) Learning environment arrangement. 2. The result of using strategy:
1) The secondary school teachers had knowledge and understanding higher than before. 2) The secondary school teachers were able to design the learning management overall at 2.35, the quality was at the good level. 3) The secondary school teachers were able to process the learning management, the mean was 4.18, at high level.
The purposes of this research were: 1) to develop learning management strategy, and 2) to study the results after using the learning management strategy. The research pattern was Mixed methods model. The procedure of this research comprised two phases: Phase 1 to develop learning management strategy, and Phase 2 to study the resulty of using the learning management strategy through an experiment. The sample were 33 teachers from 33 secondary schools, by stratified random sampling. The research instruments consisted of 1) the instruments for development; (1) learning management strategy guide, (2) training plan. And 2) The instruments for collecting data consisted of; (1) a test of knowledge and understanding, (2) an assessment form of ability in designing learning management, and (3) an assessment form ability on organizing learning process. Data was analyzed by mean, standard, deviation, percentage, dependent (t-test). The results of the research were as follows: 1. The developed strategy of learning management included: 1) Principle and reason, 2) Theories and concepts employed in developing strategy, 3) The principles of the strategy, 4) Objectives of the strategy, 5) Process of developing the strategy, and 6) Measurement and evaluation related to the strategy. The process of developing the strategy comprised 2 parts. The first part was the learning management process including 5 steps: 1) Setting common goal, 2) Sharing knowledge, 3) Bringing to practice, 4) Being evident in real situations, and 5) Exchanging learning. And the second part of the strategy were supporting factors: 1) Personnel involved, 2) Learning Facilities, and 3) Learning environment arrangement. 2. The result of using strategy: 1) The secondary school teachers had knowledge and understanding higher than before. 2) The secondary school teachers were able to design the learning management overall at 2.35, the quality was at the good level. 3) The secondary school teachers were able to process the learning management, the mean was 4.18, at high level.
Keyword strategy, learning management, competency, sufficiency business entrepreneurs