วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2562

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1577355391-19.(124-132).pdf

  

เนาวาฟ หลีสหัด

CAS838

ชื่อผู้วิจัย   เนาวาฟ หลีสหัด
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
อนิวัช แก้วจำนงค์2 อรจันทร์ ศิริโชติ3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์กรกับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการค้าในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำแนกตามเพศและอายุของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในกับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการค้า กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการค้าจำนวน 260 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยคือแบบสอบถาม โดยสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า t-test, F-test และสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลวิจัยพบว่าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการค้าที่มีเพศและอายุต่างกันมีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการค้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ Abstract
This research aims to compare the capability in trade competition of Small and Medium Enterprises in trade classified by age and gender factor data of Small and Medium entrepreneurs, and to study the relationship between environmental factor in the organization and the capability in trade competition of Small and Medium Enterprises. Sample group of this research are Small and Medium entrepreneurs amounting to 260 people, selected by accidental sampling. Research tool is questionnaire. The data analysis is implemented by package software. The statistic that use in data analyzing are t-test, F-test, and Pearson Correlation. The research results that the comparison of the capability in competition found that Small and Medium entrepreneurs with different gender and ages have no difference in the overall business competition and also found that environmental factors in the organization have relationship with trade competition of Small and Medium Enterprises with statistical significance.
Abstract This research aims to compare the capability in trade competition of Small and Medium Enterprises in trade classified by age and gender factor data of Small and Medium entrepreneurs, and to study the relationship between environmental factor in the organization and the capability in trade competition of Small and Medium Enterprises. Sample group of this research are Small and Medium entrepreneurs amounting to 260 people, selected by accidental sampling. Research tool is questionnaire. The data analysis is implemented by package software. The statistic that use in data analyzing are t-test, F-test, and Pearson Correlation. The research results that the comparison of the capability in competition found that Small and Medium entrepreneurs with different gender and ages have no difference in the overall business competition and also found that environmental factors in the organization have relationship with trade competition of Small and Medium Enterprises with statistical significance.
Keyword Internal Environment, capability in competition, Small and Medium Enterprises