วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน มีนาคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1595406417-7-8.jr09(2.2563)T.pdf

  

อัญรินทร์ นวนมา

CAS934

ชื่อผู้วิจัย   อัญรินทร์ นวนมา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
อารีย์ นัยพินิจ 2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของธุรกิจโรงเรียนสอนสร้างหุ่นยนต์ สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาในเขตอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การศึกษาครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของธุรกิจโรงเรียนสอนสร้างหุ่นยนต์สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาในเขตอำเ
ภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยทำการศึกษาความเป็นไปได้ 4 ด้าน คือ ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคนิค
และด้านการเงิน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 400 ตัวอย่าง
ผลการศึกษา พบว่า ด้านการตลาด มีปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุน ด้านการบริหารจัดการ
มีการวางแผนและการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ ด้านเทคนิค
มีการกำหนดทำเลที่ตั้ง ที่เหมาะสม มีการวางผังอาคารและออกแบบพื้นที่เป็นสัดส่วน มีขั้นตอนการให้บริการ
และการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ และด้านการเงิน
โครงการประมาณการเงินลงทุนเริ่มแรกทั้งสิ้น 2,641,123 บาท ระยะเวลาคืนทุน 10 เดือน 5 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ
11,298,730 บาท อัตราผลตอบแทนโครงการเท่ากับ 127% ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า มีความเป็นไปได้ในการลงทุน
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this independent study were to study the feasibility to open robotics school
at primary level children in Chumphae District Khon Kaen Province. The feasibility study in 4 aspects:
marketing, technique, management and finance. The study collected data from questionnaires 400
samples of the sample group of parents of students. In aspect of marketing showed that there was
feasible to investment. In aspect of management have an operational plan, appropriate organizational
structure and recruitment with regular training. In aspect of technique was feasible as from location, layout
of building, service process and sufficient instructional media. And in aspect of finance found that the
school has the investment of approximately 2,641,123 baht, the school would have the payback period of
10 months and 5 days, NPV of 11,298,730 baht and IRR of 127%. This showed that the project is feasible
and can investment.
The objectives of this independent study were to study the feasibility to open robotics school at primary level children in Chumphae District Khon Kaen Province. The feasibility study in 4 aspects: marketing, technique, management and finance. The study collected data from questionnaires 400 samples of the sample group of parents of students. In aspect of marketing showed that there was feasible to investment. In aspect of management have an operational plan, appropriate organizational structure and recruitment with regular training. In aspect of technique was feasible as from location, layout of building, service process and sufficient instructional media. And in aspect of finance found that the school has the investment of approximately 2,641,123 baht, the school would have the payback period of 10 months and 5 days, NPV of 11,298,730 baht and IRR of 127%. This showed that the project is feasible and can investment.
Keyword Keywords: Feasibility, Robotics, Robotic school