วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน มีนาคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1608798663-9-1.jr01(2.2563)T.pdf

  

สรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า

CAS936

ชื่อผู้วิจัย   สรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.
ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนเทศบาลตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ
จังหวัดอุดรธานี 2. ศึกษาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนเทศบาลตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ
จังหวัดอุดรธานี 3. ศึกษารูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
การดำเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเชิงปริมาณใช้แบบสำรวจชุมชน
และเชิงคุณภาพใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ
หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนของครัวเรือนละ 1 คน จำนวน 315 คน ระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ทั้งหมด 11 หมู่บ้าน จำนวนทั้งหมด 55 คน
ระยะที่ 3 กลุ่มตัวอย่างตัวแทนของหมู่บ้านจำนวน 30 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test
ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพปัญหาและแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนเทศบาลตำบลบ้านโปร่ง

อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี พบว่า
ประชาชนในครัวเรือนประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ทิ้งขยะและยังขาดการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลในเรื่องโครงการการกำจั
ดขยะมูลฝอย ประชาชนครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนของเทศบาล
2. แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนเทศบาลตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ

จังหวัดอุดรธานี พบว่า
การสำรวจข้อมูลก่อนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการประชาชนในครัวเรือนประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ทิ้งขยะและยังขาดการประชา
สัมพันธ์ของเทศบาลในเรื่องโครงการการกำจัดขยะมูลฝอยประชาชนครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการกำจัดขย
ะมูลฝอยในชุมชนของเทศบาลหลังการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการลดคัดแยกและใช้ประโยช
น์ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนกลุ่มตัวอย่างคะแนนเฉลี่ยภาพรวมสูงกว่าก่อนการอบรม
3. รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน พบว่า

นอกจากความรู้ทางวิชาการที่ผู้วิจัยได้ให้รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
เพื่อให้เกิดนโยบายสาธารณะชุมชนในท้องถิ่นจัดการตนเองแล้ว
ทำให้เกิดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนภายใต้หลักการลด การใช้ซ้ำ
และการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อการเข้าถึง โน้มน้าวใจ และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอย่างครบวงจร
ผลการดำเนินการโครงการอบรมเพื่อการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในครัวเรือนนำร่องอยู่ในระดับดี

รวมทั้งภาพรวมของการดำเนินโครงการนำร่องที่เลือกมาดำเนินการอยู่ในระดับดีมากเช่นกัน
ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมมากขึ้นในการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objective of this research were to. 1. study problems and guidelines for solid waste
management in the households of Ban Prong Hee Sub district, Si That District, Udon Thani Province, 2.
study guidelines for household solid waste management of Ban Prong Hee Sub district, Si That District,
Udon Thani Province. 3. The study of the cooperation model for solid waste management in the
household. The integrated research in both quantitative and qualitative methods. By quantifying using
community surveys and qualitative, using the workshop method. The research Divided into 3 phases: 1)
Quantitative research the sample test : Head of household or household representative 1 person number
315 persons
2) Qualitative research the major contributors : The People living in Ban Prong Sub district, Si That District,
Udon Thani Province 11 village number 55 person. 3) Sample test 30 village representatives. Data analysis
used statistics such as percentage, mean, standard deviation, t-test.
Research results:
1. The problems and guidelines for solid waste management in the households of Ban Prong
Hee Sub district, Si That District, Udon Thani Province: People in the household have problems with
garbage dumping sites and lack of public relations of the municipality in the project of solid waste
disposal. Households do not participate in decision making regarding solid waste disposal in municipal
communities.

2. The guidelines for household solid waste management of Ban Prong Hee Sub district, Si
That District, Udon Thani Province. Surveying data before organizing workshops, people in the household
faced problems with garbage dumping locations and lack of public relations of municipalities in the
project of solid waste disposal Households do not participate in decision making regarding solid waste
disposal in municipal communities. After attending the workshop Comparison of knowledge and
understanding before and after participatory workshops for reducing, separating and utilizing solid waste in
the household of the people, the sample group, the overall average score was higher than before the
training. The results of the training program for reducing, separating and utilizing solid waste in pilot
households were at a good level.
3. The study of the cooperation model for solid waste management in the household. In
addition to academic knowledge that the researcher has provided a model for integrating cooperation for
solid waste management in the household In order to achieve public policy, local communities have
already managed themselves Resulting in learning by using media to campaign to manage solid waste in
the household under the principle of reducing reuse and recycling for full access to persuasion and
participation in household solid waste management The results of the training program for reducing,
separating and utilizing solid waste in pilot households were at a good level. As well as an overview of the
implementation of selected pilot projects to be performed at a very good level as well People in the area
are more involved in the management of solid waste in the household.
The objective of this research were to. 1. study problems and guidelines for solid waste management in the households of Ban Prong Hee Sub district, Si That District, Udon Thani Province, 2. study guidelines for household solid waste management of Ban Prong Hee Sub district, Si That District, Udon Thani Province. 3. The study of the cooperation model for solid waste management in the household. The integrated research in both quantitative and qualitative methods. By quantifying using community surveys and qualitative, using the workshop method. The research Divided into 3 phases: 1) Quantitative research the sample test : Head of household or household representative 1 person number 315 persons 2) Qualitative research the major contributors : The People living in Ban Prong Sub district, Si That District, Udon Thani Province 11 village number 55 person. 3) Sample test 30 village representatives. Data analysis used statistics such as percentage, mean, standard deviation, t-test. Research results: 1. The problems and guidelines for solid waste management in the households of Ban Prong Hee Sub district, Si That District, Udon Thani Province: People in the household have problems with garbage dumping sites and lack of public relations of the municipality in the project of solid waste disposal. Households do not participate in decision making regarding solid waste disposal in municipal communities. 2. The guidelines for household solid waste management of Ban Prong Hee Sub district, Si That District, Udon Thani Province. Surveying data before organizing workshops, people in the household faced problems with garbage dumping locations and lack of public relations of municipalities in the project of solid waste disposal Households do not participate in decision making regarding solid waste disposal in municipal communities. After attending the workshop Comparison of knowledge and understanding before and after participatory workshops for reducing, separating and utilizing solid waste in the household of the people, the sample group, the overall average score was higher than before the training. The results of the training program for reducing, separating and utilizing solid waste in pilot households were at a good level. 3. The study of the cooperation model for solid waste management in the household. In addition to academic knowledge that the researcher has provided a model for integrating cooperation for solid waste management in the household In order to achieve public policy, local communities have already managed themselves Resulting in learning by using media to campaign to manage solid waste in the household under the principle of reducing reuse and recycling for full access to persuasion and participation in household solid waste management The results of the training program for reducing, separating and utilizing solid waste in pilot households were at a good level. As well as an overview of the implementation of selected pilot projects to be performed at a very good level as well People in the area are more involved in the management of solid waste in the household.
Keyword Keywords: Integration, management, solid waste