วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน มีนาคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1595235156-19-11.jr12(2.2563)T.pdf

  

สมบัติ โพธิ์หล้า

CAS946

ชื่อผู้วิจัย   สมบัติ โพธิ์หล้า
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
พระมหาภาภิญโญ ภิญโญฤทธิ์ 2 ยุภาพร ยุภาศ 3 เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร 4
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การวิเคราะห์การบริหารการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ด้วยทฤษฎีการบริหารการศึกษาเชิงระบบ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย บทความวิชาการเรื่องนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์การบริหารการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21
โดยใช้ทฤษฏีบริหารการศึกษาเชิงระบบ (System Theory) สรุปได้ว่าการบริหารหรือการจัดการศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรมนั้นคือการให้ความสำคัญกับระบบการจัดการทุกขั้นตอน ได้แก่ ให้ความสำคัญกับปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ
(Process) ผลผลิต (Output) และผลกระทบ (Impact) ดังนั้น การดำเนินการ
จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีระเบียบแบบแผนตามทฤษฏีเชิงระบบแล้ว
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวงการการศึกษาย่อมเป็นเครื่องมือพัฒนาคนและสังคมได้อย่างแท้จริงและมีทิศทางที่ชัดเจน
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purpose of this article was to analyze the educational administration at the level of basic
education in the 21st century by using the System Theory. The solution found that the educational
management is the concrete form to focus on every step of the management system, including the
importance of inputs, processes, outputs, and impacts. Therefore, the systematic management of
education regulations according to system theory everything that happens on the education is truly a tool
for developing people and society and has a clear direction.
The purpose of this article was to analyze the educational administration at the level of basic education in the 21st century by using the System Theory. The solution found that the educational management is the concrete form to focus on every step of the management system, including the importance of inputs, processes, outputs, and impacts. Therefore, the systematic management of education regulations according to system theory everything that happens on the education is truly a tool for developing people and society and has a clear direction.
Keyword Keywords: educational administration, basic education level in the 21st century, theory of systematic educational management